Főoldal » Archív » Az Iszlám Állam egyik tagját vette őrizetbe és hallgatja ki gyanúsítottként a Fővárosi Nyomozó Ügyészség

Nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés alap­ján, a kito­lon­co­lás során, ter­ro­riz­mus miatt vet­tek őri­zet­be és hall­gat­nak ki gya­nú­sí­tott­ként a nyo­mo­zó ügyé­szek egy fér­fit, aki három éve az ISIS tagja.

Egy szír állam­pol­gár fér­fit 2018. decem­ber 30-án ellen­őriz­tek a Liszt Ferenc repü­lő­té­ren. A 27 éves férfi hamis okirat­tal iga­zol­ta a saját, és a vele lévő nő sze­mély­azo­nos­sá­gát, ezért a bíró­ság ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 3 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág­ról. A Beván­dor­lá­si és Mene­kült­ügyi Hiva­tal azon­nal meg­tet­te a szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket a kül­föl­di Görög­or­szág­ba tör­té­nő kito­lon­co­lá­sá­ra, ahol a szír állam­pol­gár mene­kült­stá­tusszal ren­del­ke­zik. A kito­lon­co­lás vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben a férfi ide­gen­ren­dé­sze­ti őri­zet­be került.

Az EUROJUST magyar és belga nem­ze­ti tag­jai, a belga igaz­ság­ügyi ható­sá­gok, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, a Beván­dor­lá­si és Mene­kült­ügyi Hiva­tal, vala­mint a Fővá­ro­si Főügyész­ség gyors és haté­kony együtt­mű­kö­dé­sé­nek köszön­he­tő­en fény derült arra, hogy a szír férfi 2016. óta az Isz­lám Állam (ISIS) nem­zet­kö­zi ter­ror­szer­ve­zet tagja.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján az ISIS 2016. évben, Szí­ri­á­ban, Homs váro­sá­ban, mivel egy helyi lakos meg­ta­gad­ta, hogy csat­la­koz­zon a ter­ror­szer­ve­zet­hez, bosszú­ból és a civil lakos­ság meg­fé­lem­lí­té­se cél­já­ból a csat­la­ko­zást meg­ta­ga­dó sze­mély mint­egy 20 csa­lád­tag­ját kivé­gez­te. A szír állam­pol­gár meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy a lefe­je­zés­sel vég­re­haj­tott ember­ölé­sek­ben sze­mé­lye­sen is részt vett.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­nak segít­sé­gé­vel a mai napon őri­zet­be vet­ték a fér­fit és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ják ki minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel elkö­ve­tett ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te és ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­te miatt.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tesz a gya­nú­sí­tott letartóztatására.