Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Az ítélőtáblán folytatódik az egykori fővégrehajtó bűnbánó társainak büntetőügye – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sa mel­lett uta­sít­sa el az egy­ko­ri fővég­re­haj­tó bűn­bá­nó tár­sai védő­i­nek fellebbezését.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2022 őszén emelt vádat a Magyar Bíró­sá­gi Vég­re­haj­tói Kama­ra egy­ko­ri elnö­ke és tár­sai ellen kor­rup­ci­ós, hiva­ta­li és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Az ügy­ben eljá­ró Fővá­ro­si Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűnös­sé­gét elis­me­rő, a vád­ira­ti tény­ál­lást nem vita­tó és a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dó kilenc jogász, vala­mint egy épí­tész­mér­nök vég­zett­sé­gű vád­lot­tal szem­ben 2023. május 4. nap­ján hozott marasz­ta­ló íté­le­tet, és velük szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se­ket, vagyo­ni viszo­nya­ik­hoz mért pénz­bün­te­té­se­ket, vala­mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás bün­te­té­se­ket sza­bott ki.

Az eljá­ró ügyész a hatá­ro­zat kihir­de­té­sét köve­tő­en két, vég­re­haj­tói kine­ve­zé­sé­ért kor­rup­ci­ós össze­ge­ket fize­tő vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú és pró­ba­ide­jű, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint vég­re­haj­tói fog­lal­ko­zás helyett jogi vég­zett­ség­hez kötött fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. Ugyan­csak fel­leb­be­zett öt, elnyert vég­re­haj­tói pozí­ci­ó­já­ban a vég­re­haj­tói kar egy­ko­ri elnö­ké­nek rend­sze­re­sen kenő­pénzt fize­tő vád­lot­tal szem­ben is, az ő ese­tük­ben jogi vég­zett­ség­hez kötött fog­lal­ko­zás­tól hatá­ro­zott idejű eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát kez­de­mé­nyez­ve, míg az egyik kor­mány­hi­va­tal egy­ko­ri épí­tés­ügyi elő­adó­ja­ként vesz­te­ge­tett épí­tész­mér­nök, illet­ve a vég­re­haj­tói kar hiva­ta­lá­nak volt veze­tő­je ter­hé­re – aki az „irá­nyí­tott” pályá­za­tok lebo­nyo­lí­tá­sá­ban vett részt – vég­le­ges hatá­lyú köz­szol­gá­la­ti jog­vi­szony­tól eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. Az ügyész továb­bi egy jogi vég­zett­sé­gű vád­lott­nál fel­leb­be­zé­sé­vel azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a másod­fo­kú bíró­ság mel­lőz­ze a bün­te­tés­hez fűző­dő hát­rá­nyos követ­kez­mé­nyek alóli elő­ze­tes men­te­sí­tés­re vonat­ko­zó íté­le­ti rendelkezést.

Az első­fo­kú íté­let ellen a védők a bün­te­té­sek eny­hí­té­se, illet­ve elő­ze­tes men­te­sí­tés érde­ké­ben jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sa mel­lett a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a fel­lebb­vi­te­li bíróságnál.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-magyar-birosagi-vegrehajtoi-kar-elnoke-es-21-tarsa-ellen-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye