Főoldal » Archív » Az ittas vádlott szabálytalanul közlekedett és az őt figyelmeztető autósra is rátámadt

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a haj­dú­szo­bosz­lói férfi ellen, aki az úttest köze­pén tolta a kerék­pár­ját, majd az arra hala­dó és őt figyel­mez­te­tő gép­ko­csi­ve­ze­tő­re támadt, az autót vas­cső­vel ütötte.

2018. júli­us 4-én 19 óra 30 perc körü­li idő­ben az ittas férfi a fele­sé­gé­vel együtt kerék­párt tolva gya­lo­go­san haladt Haj­dú­szo­bosz­ló egyik utcá­ján, az út tel­jes szé­les­sé­gét elfog­lal­ták, aka­dá­lyoz­ták a járműközlekedést.

Rövid időn belül arra haladt egy sze­mély­gép­ko­csi, ami­nek a veze­tő­je rájuk szólt, hogy men­je­nek le az útról. A vád­lott erre inge­rül­ten oda­ment az autó­hoz, károm­ko­dott, majd a kissé leen­ge­dett veze­tő olda­li ablak­üve­get meg­rán­tot­ta, amely betört. A gép­ko­csi­ve­ze­tő elhaj­tott a hely­szín­ről, érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, majd a vád­lott után ment a rend­őrök kiérkezéséig.

A vád­lott ezt ész­re­vet­te és újra oda­ment az autó­hoz, ekkor már nála volt egy 70 cm hosszú­sá­gú vas­cső, amellyel dühé­ben ráütött a gép­ko­csi tete­jé­re. Erre a sofőr kiszállt, hogy kér­dő­re vonja a vád­lot­tat, azon­ban ő a vas­cső­vel rátá­madt a fér­fi­re, aki­nek azon­ban sike­rült előle elme­ne­kül­nie. Ekkor érkez­tek a hely­szín­re a jár­őrök, akik a fér­fit előállították.

A vád­lott a gép­jár­mű meg­ron­gá­lá­sá­val 10.000,- Ft kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A haj­dú­szo­bosz­lói férfi cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban félel­met, meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen, továb­bá az elkö­ve­tés­hez hasz­nált vas­cső akár embe­ri élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas, ezért a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben ez a tény ala­pot ad a cse­lek­mény súlyo­sabb minősítésére.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­la kere­té­ben indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok alap­ján a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá az álta­la hasz­nált vas­csö­vet koboz­za el.