Főoldal » Archív » Az ittas vádlottak összeszólalkoztak, majd egyikük késsel metszést ejtett a társa nyakán

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád sze­rint a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en ismer­ték egy­mást, az egyik vád­lott anyja rövid ideig élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a másik vádlottal.

A haj­lék­ta­lan vád­lot­tak 2017. feb­ru­ár 11-én, a dél­előt­ti órák­ban, Deb­re­cen­ben, a vas­út­ál­lo­más egyik váró­ter­mé­ben tar­tóz­kod­tak, a nap folya­mán mind­ket­ten italoztak.

A beszél­ge­tés során, 12 óra körül,  az egyik vád­lott szóvá tette, és sérel­mez­te azt, hogy a másik vád­lott elhagy­ta az édes­any­ját, ezért a vita hevé­ben verés­sel is meg­fe­nye­get­te, illet­ve vere­ke­dés­re hívta ki.

A vád­lot­tak tár­sa­sá­gá­ban tar­tóz­ko­dó haj­lék­ta­lan férfi meg­pró­bál­ta a vád­lot­ta­kat meg­nyug­tat­ni, majd ezután azt a vád­lot­tat, akit a másik vád­lott szi­dal­ma­zott, a MÁV állo­más épü­le­té­ből kive­zet­te a leve­gő­re, és a busz­meg­ál­ló pad­já­ra ültet­te. Az édes­any­ja elha­gyá­sát szóvá tévő vád­lott utá­nuk ment, tovább­ra is köte­ke­dett a másik vád­lot­tal, ezért az erő­sen ittas férfi fel­dü­hö­dött, elő­vett a nad­rág­zse­bé­ből egy zseb­kést, és azzal a másik felé csa­pott erő­tel­jes len­dü­let­tel. A zseb­kés­sel elér­te a másik férfi nya­ká­nak a jobb olda­lát, azon met­szett sérü­lést okozott.

Ezt ész­lel­ve a meg­vá­gott vád­lott fel­dü­hö­dött, a föld­re eső, koráb­ban a kést hasz­ná­ló vád­lott mell­ka­sá­ra tér­delt, és ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a fején.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a velük lévő haj­lék­ta­lan sze­mély, illet­ve a közel­ben tar­tóz­ko­dó pol­gár­őr is ész­lel­te a tör­tén­te­ket, majd érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get és a mentőszolgálatot.

A kés­sel meg­vá­gott vád­lott­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló met­szett sérü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban figye­lem­be véve az elkö­ve­tés­hez hasz­nált esz­közt, az erő­be­ha­tás nagy­sá­gát és a sérült test­tá­jé­kot, fenn­állt az élet­ve­szé­lyes álla­pot kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis veszé­lye, amibe a kést hasz­ná­ló vád­lott belenyugodott.

A meg­vá­gott vád­lott üté­sei követ­kez­té­ben a másik vád­lott több­szö­rös csont­tö­ré­ses, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban a kést hasz­ná­ló vád­lott ese­té­ben fegy­ház, míg a másik vád­lott ese­té­ben bör­tön­bün­te­tés, továb­bá mind­ket­tő­jük kap­csán köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ül hasz­nált zseb­kést koboz­za el.