Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az ittasan vezető nő és társa bántalmazta az intézkedő rendőröket

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hat bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol egy har­minc­öt éves nőt, míg tár­sát hét bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel. Eze­ket a vád­irat sze­rint idén május­ban Sop­ron köze­lé­ben követ­ték el.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő egy luxus­au­tót veze­tett ittas álla­pot­ban Röj­tök­mu­zsaj köze­lé­ben. Mikor a rend­őrök vér- és vize­let­min­ta vétel cél­já­ból elő akar­ták állí­ta­ni, beül­tet­ték a rendőrautóba.

Ezt nehez­mé­nyez­te a vele lévő társa, egy férfi, aki beült a nő mellé, és nem hagy­ta magát kiszál­lí­ta­ni, a rend­őr­au­tó ajta­ját több­ször vissza­rán­tot­ta. Ezt köve­tő­en a férfi nagy erő­vel ütni kezd­te a rend­őr­au­tó jobb hátsó ajtó­üve­gét, ami ki is tört és meg­vág­ta az ott álló egyik rend­őr kezét és nyakát.

A fér­fit ezek után a rend­őrök kiemel­ték az autó­ból, amit a nő pró­bált meg­aka­dá­lyoz­ni, ezért őt is kiemel­ték. Ennek során a nő ráütött a rend­őr kezé­re is.

Mind­emel­lett az intéz­ke­dés során mind­két elkö­ve­tő becs­mér­lő sza­vak­kal sér­te­get­te a rendőröket.

A sérült rend­őr sebei nyolc napon belül gyó­gyul­tak. A rend­őr­au­tó­ban kelet­ke­zett kár 125.814 forint­ra tehető.

A vád­lot­tak­kal szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és négy rend­be­li becsü­let­sér­tés a vád. Emel­lett az ügyész­ség a nőt ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés­sel, a fér­fit ron­gá­lás­sal és könnyű testi sér­tés­sel is vádol­ja. A bün­te­té­si tétel mind­ket­te­jük vonat­ko­zá­sá­ban hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.