Főoldal » Archív » Az M1-es autópályán érték tetten az orosz embercsempészt Komárom-Esztergom megyében

A Tatai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 36 éves orosz állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­vel szem­ben.

A vád­lott 2016. júni­us 30-ára vir­ra­dó éjjel fel­vett Bics­ke kör­nyé­kén az álta­la veze­tett és tulaj­do­nát képe­ző, oszt­rák rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­ba kilenc, Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó szír állam­pol­gárt azért, hogy őket jog­el­le­ne­sen Német­or­szág­ba szál­lít­sa.

A mig­rán­sok 800,- eurót fizet­tek volna az elő­ze­tes meg­ál­la­po­dás sze­rint a vád­lott­nak Német­or­szág­ba érke­zé­sük­kor.

Miu­tán a vád­lott által fel­vett mig­rán­sok a gép­jár­mű­be – hatan annak utas­te­ré­be, ille­tő­leg három sze­mély a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba – beszáll­tak, a vád­lott elin­dult velük a magyar-osztrák határ irá­nyá­ba, hogy elvi­gye a 9 szír állam­pol­gárt Német­or­szág­ba.

Az elin­du­lást köve­tő­en azon­ban a Készen­lé­ti Rend­őr­ség az M1 autó­pá­lya Győr felé veze­tő olda­lán, Tata kör­nyé­kén ellen­őr­zés alá vonta a vád­lott autó­ját, majd a vád­lot­tat és uta­sa­it elő­ál­lí­tot­ta.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést és Magyar­or­szág­ról kiuta­sí­tást, vala­mint az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi­nak – mint a bűn­cse­lek­mény esz­kö­zé­nek – az elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta.