Főoldal » Hírek » Az M5-ös autópályán „büntetőfékezett” egy nő - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nő ellen, aki 2020. novem­ber 11-én az M5-ös autó­pá­lyán az autó­já­val több­ször indo­ko­lat­la­nul féke­zett az utána hala­dó kis­te­her­au­tó sofőr­je előtt, mert sze­rin­te a férfi koráb­ban túl las­san haladt előtte.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő 2020. novem­ber 11-én, reg­gel, a lajos­mi­zsei pihe­nő­nél haj­tott fel sze­mély­au­tó­val az M5-ös autó­pá­lyá­ra Kecs­ke­mét felé. 

Az előt­te, azo­nos irány­ban köz­le­ke­dő kis­te­her­au­tó sofőr­je túl las­san haj­tott, ezért a nő a távol­sá­gi fény­szó­ró­val több­ször rávil­lan­tott. A kis­te­her­au­tót veze­tő férfi a fel­haj­tó­ról az autó­pá­lya külső sáv­já­ba sorolt, a vád­lott pedig a belső sávba áttér­ve bal­ról előz­ni kezdett.

Az elő­zés során a nő a teher­gép­ko­csi mellé haj­tott, leen­ged­te a jobb olda­li első abla­kot és kia­bál­ni kez­dett a férfi felé. Miu­tán az elő­zést befe­jez­te, a vád­lott az autót hir­te­len jobb­ra kor­má­nyoz­ta és rész­ben áttért a külső sávba, majd leg­alább ötször indo­ko­lat­la­nul rövi­den féke­zett. A sér­tett az ütkö­zést csak féke­zés­sel és a jármű leál­ló­sáv felé kor­mány­zá­sá­val tudta elkerülni.

Ezután a külső sáv­ban halad­tak tovább, de a nő ismét indo­ko­lat­la­nul féke­zett. A sér­tett áttért a belső sávba, hogy bal­ról előz­ze a vád­lot­tat, de a nő szin­tén áttért a belső sávba és megint indo­ko­lat­la­nul féke­zett. A sér­tett az ütkö­zést csak erő­tel­jes féke­zés­sel tudta elkerülni.

A sér­tett­nek köszön­he­tő­en a jár­mű­vek nem ütköz­tek, sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént. A nő azon­ban szán­dé­ko­san meg­szeg­te azon KRESZ sza­bá­lyo­kat, misze­rint előz­ni abban az eset­ben sza­bad, ha a veze­tő az elő­zés befe­je­zé­se után a jár­mű­vel a meg­elő­zött jármű elé, annak zava­rá­sa nél­kül vissza tud térni, ugyan­ak­kor a jármű sebes­sé­gét hir­te­len féke­zés­sel csök­ken­te­ni csak abban az eset­ben sza­bad, ha ezt a személy- vagy vagyon­biz­ton­ság meg­óvá­sa szük­sé­ges­sé teszi. A vád­lott e sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel a sér­tett éle­tét, testi épsé­gét szán­dé­ko­san köz­vet­len veszély­nek tette ki.

A járá­si ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is el kell til­ta­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.