Főoldal » Archív » Az Oktatási Hivatalt zsaroló cégvezetővel szemben emelt vádat az ügyészség

Az ötven­hat éves fér­fit az ügyész­ség 350 mil­lió forint­ra elkö­ve­tett zsa­ro­lás kísér­le­té­vel vádolja. 

A Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség 2012. évben az okta­tá­si intéz­mé­nyek infor­ma­ti­kai inf­ra­struk­tú­rá­já­nak fej­lesz­té­sé­re uniós, illet­ve hazai for­rás­ból szár­ma­zó pályá­za­tot írt ki, amely­nek ered­mé­nye­ként a 2013 janu­ár­já­tól kez­dő­dő pro­jekt meg­va­ló­sí­tó­ja egy non­pro­fit Kft. lett. A ked­vez­mé­nye­zett a pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sa során közel két­ezer fel­adat­el­lá­tá­si hely­nek nyúj­tott infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket és szoft­ve­re­ket, ame­lyek beszer­zé­sé­re a tár­sa­ság köz­be­szer­zé­si pályá­za­to­kat írt ki.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­já­nak ügy­ve­ze­té­se alatt álló Kft. a pro­jekt kere­té­ben kiírt köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok­ban nem tudott részt venni, mert nem felelt meg a pályá­za­ti kiírásoknak.

A jog­utód nél­kül meg­szűnt non­pro­fit Kft. fel­ada­ta­it és köte­le­zett­sé­ge­it 2015 decem­be­ré­ben  - így a fenti pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó fel­ada­to­kat is - az Okta­tá­si Hiva­tal vette át.

A vád sze­rint ekkor a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy fenye­ge­tés­sel eléri az Okta­tá­si Hiva­tal­nál, hogy az ren­del­je meg az ügy­ve­ze­té­se alatt álló cég­től az álta­luk kifej­lesz­tett digi­tá­lis tan­anya­got 350 mil­lió forint összegben.

Ennek érde­ké­ben a vád­lott folya­ma­to­san talál­ko­zót kért az Okta­tá­si Hiva­tal egyik veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­jé­től, aki azon­ban tájé­koz­tat­ta, hogy nem tár­gyal vele. A vád­lott ebbe nem nyu­go­dott bele, azt állí­tot­ta az Okta­tá­si Hiva­tal veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­jé­nek, hogy szá­mos visszás­ság­ról van tudo­má­sa a non­pro­fit Kft. által kiírt köz­be­szer­zé­sek­kel kap­cso­lat­ban, amellyel össze­füg­gés­ben ezál­tal hibás tel­je­sí­tés történt.

A vád­lott köve­te­lé­sé­nek a lénye­ge az volt, hogy amennyi­ben a hibás tel­je­sí­tés esté­re vissza­tar­tott, uniós for­rás­ból szár­ma­zó 350 mil­lió forin­tot az ő cégé­nek fize­tik ki, akkor nem tesz­nek fel­je­len­tést, ezért a pén­zért saját tan­anya­gu­kat átad­ják, és még az okta­tás­ban is részt vesz­nek. A vád­lott azzal fenye­get­te az Okta­tá­si Hiva­tal fen­ti­ek­ben írt veze­tő­jét, hogy ellen­ke­ző eset­ben lejá­rat­ja a saj­tó­ban, illet­ve fel­je­len­tést tesz az Euró­pai Uniónál.

Mind­ezek során a vád­lott a rábí­rás érde­ké­ben valót­lan infor­má­ci­ó­kat közölt.

A Hiva­tal veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je nem tett ele­get a köve­te­lés­nek, közöl­te a vád­lot­tat, hogy nem köt­het köz­be­szer­zé­si eljá­rás nél­kül 350 mil­lió forint össze­gű szer­ző­dést a vád­lott cégé­vel. A veze­tő tájé­koz­tat­ta arról is, hogy kivizs­gál­tat­ja az ügyet, és ha a vizs­gá­lat bűn­cse­lek­ményt tár fel, az Okta­tá­si Hiva­tal fel­je­len­tést tesz, vagy meg­te­szi az egyéb szük­sé­ges intézkedést.

Az Okta­tá­si Hiva­tal érin­tett veze­tő­je ezután  a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő fel­je­len­tést tett.

Miu­tán az Okta­tá­si Hiva­tal a vád­lott fenye­ge­té­se elle­né­re nem vásá­rol­ta meg a digi­tá­lis tan­anya­got a vád­lott cégé­től, a vád­lott elekt­ro­ni­kus leve­let kül­dött több saj­tó­or­gá­num­nak, amely alap­ján az üggyel össze­füg­gés­ben az egyik napi­lap­ban 2016 szep­tem­be­ré­ben lejá­ra­tó cikk jelent meg.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben zsa­ro­lás bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.