Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Az októberi diploma

Az euró­pai nagy­ha­tal­mi egyen­súly meg­őr­zé­sé­é­re, Auszt­ria pénz­ügye­i­nek meg­erő­sí­té­sé­re és a magya­rok „meg­bé­kí­té­sé­re” tett csá­szá­ri kísér­let volt Ferenc József 1860. októ­ber 20-án kiadott ren­de­le­te, az ún. Októ­be­ri dip­lo­ma, amely – jelen­tős meg­szo­rí­tá­sok­kal – alkot­má­nyos kor­mány­zá­si for­mát veze­tett be a Habsburg-birodalomban, így annak része­ként Magyar­or­szá­gon is.

A kül­ügyek és a had­ügyek vál­to­zat­la­nul Ferenc József kizá­ró­la­gos befo­lyá­sa alatt marad­tak, a kine­ve­zett minisz­te­rek egye­dül az ural­ko­dó­nak tar­toz­tak fele­lős­ség­gel. A ren­de­let vissza­ál­lí­tot­ta Magyar­or­szá­gon – az 1848-as tör­vé­nyek mel­lő­zé­sé­vel – a for­ra­da­lom előt­ti intézményrendszert.

A hazai jog­tör­té­net­ben is fon­tos ese­mény­ként jegy­zett Októ­be­ri dip­lo­ma a közép­ko­rig vissza­ve­zet­he­tő magyar jog­ügyi igaz­ga­tói hiva­talt és az ettől füg­get­len vár­me­gyei tisz­ti ügyé­szi rend­szert vissza­hoz­ta, az 1848-ban fel­szá­molt úri­szé­ki bírás­ko­dás azon­ban már nem éledt fel többé.

(For­rás: Rubi­con: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1860_oktober_20_az_oktoberi_diploma_kiadasa/)

#ugyeszseg150