Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az osztálytársát kiraboló fiatalkorú előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett annak a 16 éves fiú­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy vipe­rá­val bán­tal­maz­ta, majd kira­bol­ta egy osztálytársát.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a 16 éves gya­nú­sí­tott 2016. decem­ber 6-án a fővá­ros XV. kerü­le­té­ben az éppen haza­fe­lé tartó osz­tály­tár­sát az utcán meg­tá­mad­ta, egy telesz­kó­pos bot­tal meg­ütöt­te, majd a föld­re került sér­tet­től elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, és azzal elme­ne­kült a hely­szín­ről. A kis­ko­rút nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lés­sel szál­lí­tot­ták kórházba.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő már egy nap­pal koráb­ban is rátá­madt a sér­tett­re, akkor őt egy kés­sel fenye­get­ve köve­tel­te a telefonját.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a kerü­le­ti ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­za. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a meg­lé­vő ada­tok alap­ján fenn­áll a fia­tal­ko­rú szö­ké­sé­nek a veszé­lye, vala­mint meg­ala­po­zot­tan lehet követ­kez­tet­ni arra is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. A kerü­le­ti ügyész­ség ezért vele szem­ben, a cse­lek­mény külö­nös tár­gyi súlyá­ra is tekin­tet­tel a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét látja szük­sé­ges­nek és indokoltnak.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a hol­na­pi napon hoz döntést.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga teljesíti.