Főoldal » Hírek » Az őt csitítóra támadt és megszúrta – vádemelés a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye– VIDEÓVAL

A vád sze­rint a vád­lott egy buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­hely előtt támadt a sér­tett­re, aki egy har­ma­dik sze­méllyel való szó­vál­tás miatt meg akar­ta nyug­tat­ni. A vád­lott dula­ko­dott a sér­tet­tel és meg is szúr­ta. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen vádat emelt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt és – fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 23 éves férfi 2019. janu­ár 7-éről 8-ára vir­ra­dó­an éjfél körül a VII. kerü­let­ben szó­ra­ko­zott. A férfi egy szó­ra­ko­zó­hely előtt szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik ven­dég­gel. Erre a vád­lott tár­sa­sá­gá­hoz tar­to­zó másik férfi, a sér­tett meg­kí­sé­rel­te a tett­le­ges­sé­get meg­aka­dá­lyoz­ni és a vád­lot­tat meg­nyug­tat­ni. A vád­lott azon­ban az őt nyug­tat­ga­tó sze­mély­re támadt, vele dula­ko­dott a föl­dön is, majd egy kés­sel meg­szúr­ta a hátát. A sér­tett ujja a dula­ko­dás során eltört, a szú­rás­tól pedig könnyebb sérü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban fenn­állt a súlyo­sabb, akár élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek is a lehetősége.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a táma­dó­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben – bün­te­tő­vég­zés­ben – szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett börtönbüntetést.

A tér­fi­gye­lő kame­rák rög­zí­tet­ték a cse­lek­mény egy részét és az utána való üldö­zést, a fel­vé­tel az Ügyész­ség You­tu­be csa­tor­ná­ján, az aláb­bi lin­ken megtekinthető: