Főoldal » Hírek » Az öt vádlott 36 sértett ingatlanából tulajdonított el értékeket az ország különböző pontjain - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az öt fér­fi­val szem­ben, akik 2017-ben 36 ingat­lan­ba men­tek be és lop­tak el első­sor­ban éksze­re­ket, vala­mint kész­pénzt az ország külön­bö­ző részein.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - akik több­sé­ge vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már több­ször volt bün­tet­ve - úgy hatá­roz­tak, hogy több lakó­ház­ba men­nek be azért, hogy az egyes hely­szí­nek­ről külön­bö­ző érté­ke­ket tulaj­do­nít­sa­nak el.

A ter­hel­tek a fel­ada­to­kat egy­más között úgy osz­tot­ták meg, hogy a vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott hely­szí­nen a maguk­kal vitt esz­köz­zel az ingat­lan­ba álta­lá­ban két ter­helt beha­tolt, miköz­ben egy tár­suk figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a hely­színt, míg továb­bi tár­suk a gép­ko­csi­val a hely­szín köze­lé­ben maradt. Az érté­kek össze­gyűj­té­sét köve­tő­en tele­fo­non érte­sí­tet­ték a gép­ko­csi­ban mara­dó sze­mélyt, aki a hely­szín­re vissza­ment és fel­vet­te őket. Egy­más­sal a kap­cso­la­tot tele­fo­non tar­tot­ták. Álta­lá­ban két vád­lott végez­te az ingat­la­nok­ba, jel­lem­ző­en ajtó befe­szí­tés­sel tör­té­nő beju­tást. Az eltu­laj­do­ní­tott érté­ke­ket orgaz­dák részé­re érté­ke­sí­tet­ték, a befo­lyó nye­re­sé­get pedig egy­más közt egyen­lő arány­ban elosz­tot­ták. A cse­lek­mé­nye­ket 2017. novem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben követ­ték el. Az egyes sér­tet­tek sérel­mé­re oko­zott kár leg­na­gyobb össze­ge 31.000.000,- Ft volt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vala­mennyi ter­helt­tel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vala­mint vagyon­el­kob­zást indítványozott.