Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az otthonodban is jogod van a biztonsághoz

A csa­lá­don belü­li erő­szak­nak sok for­má­ja van, a szó­be­li bán­tal­ma­zás­tól a sze­xu­á­lis erő­sza­kig. Közös jel­lem­ző­jük, hogy gyak­ran a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő csa­lád­tag a sértett.

Fon­tos meg­ér­te­ni: ha az ott­ho­nod­ban a roko­nod bánt, az ugyan­úgy bűn­cse­lek­mény, mint ha vala­ki isme­ret­len követ el bűncselekményt.

Dr. Garai Rená­ta, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos mun­ka­tár­sa arról beszél, hogy miért is nem érde­mes várni, ha abba a hely­zet­be kerü­lünk, hogy a csa­lá­don belül ér min­ket a bántalmazás.