Főoldal » Archív » Az ügyész súlyosbításért fellebbezett a fél milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó „körhintacsalás” ügyében.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék 2017. júni­us 15. nap­ján hir­de­tett íté­le­tet 12 vád­lot­tal szem­ben a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, adó­be­vé­telt külö­nö­sen nagy mér­ték­ben csök­ken­tő adó­csa­lás bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben.

A Vas Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lot­tak bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­ként 2008. júni­u­sá­tól 2011. novem­be­ré­ig szín­lelt áru­be­szer­zé­sek­kel csök­ken­tet­ték három gaz­da­sá­gi tár­sa­ság álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­gét.

A vád­lot­tak csa­lárd szám­lá­zá­si lán­cot hoz­tak létre, amely­nek kere­té­ben tény­le­ge­sen nem műkö­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok mint­egy fél­száz eset­ben lát­szó­lag transz­for­má­to­ro­kat és egyéb áru­kat érté­ke­sí­tet­tek a három gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak, azon­ban az érté­ke­sí­té­sek után az álta­lá­nos for­gal­mi adót nem fizet­ték be a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­be.

Ugyan­ak­kor a szám­lá­kat befo­ga­dó három cég a fel­szá­mí­tott álta­lá­nos for­gal­mi adó­val csök­ken­tet­te az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét, majd az áru­kat adó­men­tes közös­sé­gen belü­li ter­mék­ér­té­ke­sí­tés kere­té­ben néhány napon belül tovább­ér­té­ke­sí­tet­ték romá­ni­ai szék­he­lyű vál­lal­ko­zá­sok­nak. Ezt köve­tő­en, a szlo­vá­ki­ai szék­he­lyű cége­ket is köz­be­ik­ta­tó fik­tív érté­ke­sí­té­si lán­co­lat végén az áruk újra eladás­ra kerül­tek a szám­lá­zá­si kör kiin­du­ló­pont­já­ul szol­gá­ló gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak.

A vád­lot­tak az ismer­te­tett mód­szer­rel a Magyar Állam álta­lá­nos for­gal­mi adó bevé­te­lét össze­sen 538.111.176 forint­tal csök­ken­tet­ték.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét 9 év fegy­ház­bün­te­tés mel­lett 2 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te  és vagyon­el­kob­zás­sal is súj­tot­ta, míg a bűn­szer­ve­zet­ben részt vevő négy tár­sá­val szem­ben 5 évtől 7 évig ter­je­dő fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki.

A többi hét vád­lott ese­té­ben a tör­vény­szék a bűn­szer­ve­zet­ben tör­té­nő elkö­ve­tést nem álla­pí­tot­ta meg, ők fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kap­tak.

Az ügyész vala­mennyi vád­lott ter­hé­re a bün­te­té­sek súlyos­bí­tá­sa érde­ké­ben, és a bűn­szer­ve­zet­ben való elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért  fel­leb­be­zett.