Az ügyész­nek rend­kí­vül sok­ré­tű és össze­tett fel­ada­tai van­nak, melyek vál­to­za­tos mun­ka­vég­zést tesz­nek lehe­tő­vé. Nem túl­zás azt állí­ta­ni, hogy az ügyész tevé­keny­sé­ge tulaj­don­kép­pen vala­mennyi jog­te­rü­le­tet érinti.