Főoldal » Archív » Az ügyészség 24 napon belül bíróság elé állította a késes rablót

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 23 éves kis­kun­ha­la­si fér­fit, aki idén szep­tem­ber 11-én, fényes nap­pal egy helyi dohány­bolt­ban kés­sel fenye­ge­tőz­ve a kasszá­ból 30.000 forin­tot rabolt el.

A 23 éves kis­kun­ha­la­si férfi pénze elfo­gyott, így nem tudott magá­nak kábí­tó­szert vásá­rol­ni, ezért idén szep­tem­ber 11-én, 13 óra­kor bement az egyik helyi dohány­bolt­ba azért, hogy pénzt sze­rez­zen. A bejá­ra­ti ajtót becsuk­ta maga után, majd a kezé­ben tar­tott, 7 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel meg­fe­nye­get­te a bolt­ban egye­dül tar­tóz­ko­dó eladót, hogy ha nem akar­ja, hogy baja essen, adja oda a pénzt. A fia­tal nő félel­mé­ben nem mert ellen­áll­ni, ezt kihasz­nál­va a rabló a pénz­tár­gép fiók­ját kirán­gat­ta, és 30.000 forin­tot magá­val vitt. Mene­kü­lés köz­ben a rabló a kést eldob­ta, azt a rend­őrök később megtalálták.

A rab­lás­sal szer­zett pénz egy részét a férfi azon­nal elköl­töt­te, töb­bek között kábí­tó­szert vett, így az elfo­gá­sa­kor 3.000 forin­tot fog­lal­tak le tőle. A rabló hoz­zá­tar­to­zói a rabolt pénz hiány­zó részét, 27.000 forin­tot meg­té­rí­tet­ték a sértettnek.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt 24 napon belül bíró­ság elé állította.

A mai napon a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta a férfi bűnös­sé­gét, és vele szem­ben 5 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, 5 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta, továb­bá az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kést elko­boz­ta. Az íté­let jog­erős, mert senki nem fel­leb­be­zett ellene.