Főoldal » Hírek » Az ügyészség a Büntetőeljárási törvény szabályainak megfelelően intézkedett dr. Magyar Péter tanúkénti meghallgatásáról – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Magyar Péter koráb­ban a médi­á­ban jelez­te, hogy hiva­ta­li vesz­te­ge­tés­ről és annak fel­je­len­té­se elmu­lasz­tá­sá­ról van tudo­má­sa. E tárgy­ban több magán­sze­mély tett fel­je­len­tést, amely­nek nyo­mán a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség szer­ve­ze­ti egy­sé­ge, a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zást ren­delt el. Ezen eljá­rás kere­té­ben az ügyész­ség dr. Magyar Pétert tanú­ként kíván­ja meg­hall­gat­ni. Egye­bek­ben dr. Magyar Péter a saj­tó­ban koráb­ban jelez­te, hogy az álta­la tudot­ta­kat a nyo­mo­zó ügyész­ség­gel kíván­ja megosztani. 

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség dr. Magyar Pétert elő­ször írás­ban idéz­te, az idé­zést 2024. feb­ru­ár 27-én adta ki. A 2024. már­ci­us 1-jei kéz­be­sí­tés ered­mény­te­len volt, mert a cím­zett nem tar­tóz­ko­dott ott­hon, ezért a kéz­be­sí­tő pos­tai érte­sí­tőt hagyott a címen. A pos­tai nyom­kö­ve­tő ada­tai sze­rint a hiva­ta­los kül­de­ményt a cím­zett nem vette át.

Azt köve­tő­en, hogy dr. Magyar Péter nem fogad­ta az ügyész­ség tele­fon­hí­vá­sát, az ügyész­ség 2024. már­ci­us 6-án – a Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sza­bá­lyai sze­rint – az idé­zést két alka­lom­mal rövid úton sze­mé­lye­sen is meg­kí­sé­rel­te kéz­be­sí­te­ni, amely szin­tén nem járt ered­ménnyel. Ekkor a nyo­mo­zó ügyész­ség ügyé­sze sms üze­ne­tet kül­dött az érintettnek.

Dr. Magyar Péter ezután vissza­hív­ta az ügyész­ség kép­vi­se­lő­jét. Az eljá­ró ügyész közöl­te vele, hogy tanú­ként kíván­ja kihall­gat­ni a követ­ke­ző hét kedd­jén. Dr. Magyar Péter egy prog­ram­ra hivat­ko­zott, és azt ígér­te, hogy jogi kép­vi­se­lő­jé­vel kon­zul­tál­va más­nap reg­gel ismét hívja az ügyész­sé­get, hogy megfelel-e neki az idő­pont. Ez a mai nap dél­előtt­jé­ig nem tör­tént meg.