Főoldal » Hírek » Az ügyészség a csepeli késes támadó letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­kedést tovább­ra is indo­kolt­nak tart­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a kiemelt tár­gyi súlyú ügy­ben, a férfi mielőb­bi elszá­mol­ta­tá­sa érde­ké­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tást tervez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 37 éves férfi 2021. feb­ru­ár 25-én a reg­ge­li órák­ban a XXI. kerü­let, Szent Imre tér felé köz­le­ke­dő 151-es buszon oda­lé­pett egy nőhöz, aki egy egye­te­mi átala­kí­tás ellen til­ta­ko­zó moz­ga­lom­hoz tar­to­zá­sát kife­je­ző masz­kot viselt. A férfi oda­lé­pett a nőhöz, szi­dal­maz­ni kezd­te, majd – a moz­ga­lom­hoz tar­to­zás miatt – egy kés­sel a sér­tett arcát meg­se­be­sí­tet­te. Ezután a busz­ról leszáll­va elme­ne­kült, a rend­őr­ség azon­ban rövid időn belül elfog­ta. A nő könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a táma­dás azon­ban súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság koráb­ban elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2021. már­ci­us 27. napjáig.

A nyo­mo­zás a végé­hez köze­le­dik, a kerü­le­ti ügyész­ség tovább­ra is a férfi bíró­ság elé állí­tá­sát ter­ve­zi, amely­re azon­ban a jelen­le­gi jár­vány­ügyi véde­ke­zés miatt elő­re­lát­ha­tó­lag csak 2021. ápri­lis 5-ét köve­tő­en kerül­het sor.

A fen­ti­ek miatt a kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­hoz a letar­tóz­ta­tás három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sa iránt, mivel a szökés-elrejtőzés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is valós.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vány­ról vár­ha­tó­an ülés tar­tá­sa nél­kül, az ira­tok alap­ján hatá­roz majd.

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség által koráb­ban kiadott, vide­ós elér­he­tő­sé­get is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-inditvanyozta-a-csepeli-buszon-keselo-ferfi-letartoztatasat-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye-rendorsegi-video-az-elfogasrol/