Főoldal » Archív » Az ügyészség a kábítószer-kereskedelemmel vádolt férfi letartóztatásának fenntartását indítványozta

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt. 

A sze­ge­di fér­fit és tár­sát, töb­bek között, társ­tet­tes­ség­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyészség.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2013. eleje óta Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban több sze­mély­nek, köz­tük tizen­nyolc év alat­ti­ak­nak, érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát, majd 2016-tól a kábí­tó­szer tar­tal­mú növény saját ter­mesz­té­sé­be kez­dett tár­sá­nak doma­szé­ki tanyá­já­ban. A nyo­mo­zó ható­ság 2018 novem­be­ré­ben a tanyán össze­sen 98 tő ken­der­nö­vényt fog­lalt le. A vád­lot­tak­tól a ter­mesz­tés hely­szí­nén és a laká­su­kon lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát több mint más­fél­sze­re­sen meghaladta.

A vád­eme­lés után a Sze­ge­di Tör­vény­szék az egyik sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát, míg tár­sá­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta. A letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa miatt a ter­helt és védő­je fel­leb­be­zés­sel élt.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lyét vál­to­zat­la­nul fenn­ál­ló­nak ítélte.

Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.