Főoldal » Hírek » Az ügyészség a nemzeti vagyon védelmében földhasználati szerződés érvénytelensége miatt lépett fel- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ügyé­szi intéz­ke­dés­re irá­nyu­ló kére­lem­re a nem­ze­ti vagyon védel­me érde­ké­ben egy Velencei-tó mel­let­ti ingat­lan­ra vonat­ko­zó föld­hasz­ná­la­ti meg­ál­la­po­dás érvény­te­len­sé­ge miatt indí­tott pert a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék előtt.

Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nye rög­zí­ti, hogy a helyi önkor­mány­zat tulaj­do­na nem­ze­ti vagyon. Keze­lé­sé­nek és védel­mé­nek célja a köz­ér­dek szol­gá­la­ta, a közös szük­ség­le­tek kielé­gí­té­se, a ter­mé­sze­ti erő­for­rá­sok meg­óvá­sa, vala­mint a jövő nem­ze­dé­kek szük­ség­le­te­i­nek figye­lem­be véte­le.

Az ügyész a szer­ző­dő felek­kel, mint alpe­re­sek­kel szem­ben azért indí­tott pert, mert az egyik Velencei-tó parti tele­pü­lés önkor­mány­za­ta a tulaj­do­ná­ban álló és a nem­ze­ti vagyon részét képe­ző ingat­lan hasz­no­sí­tá­sá­ra egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal a köz­ér­de­ket szol­gá­ló nem­ze­ti vagyon meg­őr­zé­sé­nek, védel­mé­nek, az azzal való fele­lős gaz­dál­ko­dás­nak a köve­tel­mé­nye­it meg­ha­tá­ro­zó tör­vény meg­sér­té­sé­vel kötött szer­ző­dést.