Főoldal » Archív » Az ügyészség a szexuális erőszak miatt elítélt férfi letartóztatásának fenntartását indítványozta

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség osz­tot­ta a Sze­ge­di Tör­vény­szék azon állás­pont­ját, hogy a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt első fokon elítélt férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenntartotta.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék kis­ko­rú érel­mé­re meg­va­ló­sí­tott sze­xu­á­lis cse­lek­mény miatt mond­ta ki bűnös­nek és sza­bott ki tíz év fegy­ház­bün­te­tést, vala­mint tíz év köz­ügyek­től eltil­tást azzal a nyug­dí­jas korú, mind­szen­ti fér­fi­vel szem­ben, aki koráb­ban egy hir­de­tő­új­ság­ban diák­mun­kát aján­lott kis­ko­rú fiúk számára.

Az első­fo­kú íté­let nem jog­erős, mert elle­ne a vád­lott és védő­je fel­men­tés, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Tekin­tet­tel arra, hogy a vád­lott ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll, a tör­vény­szék az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en fenn­tar­tot­ta a ter­helt letartóztatását.

Ezen dön­tés ellen a vád­lott és védő­je sza­bad­láb­ra helye­zés, illet­ve eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se végett jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett a tör­vény­szék indo­ka­i­val, ezért a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.