Főoldal » Archív » Az ügyészség a vadásztársát lelövő férfi előzetes letartóztatását indítványozta

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a 60 éves vadász­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a vadá­szat során lelőt­te a társát.

A férfi 2017. novem­ber 24-én kül­föl­di bér­va­dász­ként vadá­szott a Bakony­sár­kány és Aka közöt­ti erdő­ben. A férfi – annak elle­né­re, hogy a vadá­szat befe­je­zé­sé­ről érte­sí­tést nem kapott – elhagy­ta a szá­má­ra kije­lölt vadász­lest. Ezt köve­tő­en, eddig isme­ret­len okból, a férfi a nála lévő vadász­fegy­ver­rel úgy adott le cél­zott lövést, hogy a sötét, ködös erdő­ben a lecsök­kent látó­tá­vol­ság miatt pon­to­san nem tudta fel­mér­ni, mit is vett célba. A lövés elta­lál­ta a vadász­tár­sát, aki­nek olyan súlyos sérü­lést oko­zott, hogy a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kül­föl­di lakó­hellyel ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott ese­té­ben tar­ta­ni kell a szö­ké­sé­től, illet­ve nem zár­ha­tó ki, hogy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­né az eljá­rás lefolytatását.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró dönt.