Főoldal » Archív » Az ügyészség a vádlottak terhére fellebbezett a futballszurkolók egymás közti bántalmazása ügyében

A bíró­ság 2019. május 17. nap­ján a 2017. novem­ber 4-i fut­ball­mér­kő­zé­sen elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bűnös­nek mond­ta ki, és 17 vád­lot­tat 10 hónap­tól 1 év 10 hóna­pig ter­je­dő, vég­re­haj­tá­sá­ban 2, vala­mint 3 és 4 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, egyi­kü­ket pedig 1 év 4 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 2 évre eltil­tot­ta őket az FTC rész­vé­te­lé­vel meg­ren­de­zé­sé­re kerü­lő sport­ren­dez­vé­nyek látogatásától

A kerü­le­ti ügyész­ség a dön­tés ellen a ren­del­ke­zés­re álló határ­időn belül fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lot­tak ter­hé­re, súlyosításért.

Az ügyé­szi fel­leb­be­zés a sza­bad­ság­vesz­té­sek tar­ta­má­nak eme­lé­sét, továb­bi 9 vád­lott letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­sét, a sport­ren­dez­vé­nyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak eme­lé­sét és bár­mely sport­szö­vet­ség által meg­ren­de­zés­re kerü­lő sport­ren­dez­vény­re kiter­jesz­té­sét, egy vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét célozza.

Az ered­mé­nyes vád­eme­lés­ről szóló koráb­bi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/elsofoku-itelet-a-futballszurkolok-egymas-kozti-bantalmazasa-ugyeben-eredmenyes-vademeles/