Főoldal » Archív » Az ügyészség bíróság elé állította a kazsoki plébánia betörőjét

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 25 éves kazso­ki fér­fit, aki betört a kazso­ki refor­má­tus plé­bá­nia épü­le­té­be.

A vád­lott 2016. novem­ber 4-én a bejá­ra­ti ajtó kife­szí­té­sé­vel jutott be az épü­le­té­be, ahol – érté­kek után kutat­va – több belső ajtót is fel­fe­szí­tett. A férfi össze­sen 28.000,-Ft érték­ben tulaj­do­ní­tott el sző­nye­get, csap­te­le­pe­ket és kály­ha alkat­ré­sze­ket a paró­ki­á­ról. A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott ott­ho­ná­ban a sző­nye­get lefog­lal­ta és a sér­tett­nek kiad­ta.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat pró­bá­ra bocsá­tot­ta, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.