Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította a moldáv embercsempészt - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki 2021. szep­tem­ber 11-én a gép­ko­csi­já­val tíz, az ország­ban ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó szír állam­pol­gárt szál­lí­tott a magyar-osztrák határ köze­lé­be, Bucsu köz­ség területére.

A vád sze­rint a vád­lott meg­ál­la­po­dott egy isme­ret­len sze­méllyel, hogy 500 euró elle­né­ben elszál­lít­ja a nyu­ga­ti határ­hoz a román-magyar határt til­tott módon, 2021. szep­tem­ber 7-én átlé­pő tíz szír fér­fit. A férfi Sze­ged kör­nyé­kén vette fel a szí­re­ket, akik Auszt­ri­á­ba sze­ret­tek volna eljutni.

Vas megye terü­le­tén a rend­őr­ség fel­fi­gyelt a jár­mű­re, és követ­ték, mert ellen­őriz­ni akar­ták. Az ember­csem­pész ekkor mene­kül­ni kez­dett, túl nagy sebes­ség­gel haj­tott be egy kanyar­ba, emi­att leha­ladt az útpad­ká­ra. A férfi ekkor elrán­tot­ta a kor­mányt, és a víz­el­ve­ze­tő árok­ba haj­tott, majd kiug­rott a jár­mű­ből, hátra hagy­ta a csem­pé­szett embe­re­ket, és elme­ne­kült a hely­szín­ről. A rend­őrök talál­ták meg őt, amint egy beke­rí­tett bucsui ingat­la­non, egy fán rejtőzködött.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 6 évre kiuta­sí­tott az ország területéről.

Az íté­let jogerős.