Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította a többszörösen büntetett, tettenért tolvajt

Az ügyész­ség az őri­zet­be vétel­től szá­mít­va más­fél napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a paksi betö­rőt.

A Paksi Járá­si Ügyész­ség már 2020. októ­ber 9-én reg­gel a Paksi Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta azt a 27 éves fér­fit, akit a Paksi Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2020. októ­ber 7-én este vett őri­zet­be.

Az elkö­ve­tő 2020. októ­ber 4-én éjjel Pak­son egy pék­ség udva­rán álló autót kinyi­tott és abban érté­kek után kuta­tott, majd az épü­let ajta­ját berúg­ta és a pék­ség kasszá­já­ból illet­ve egy szek­rény­ből közel 300.000 forint kész­pénzt lopott el, amit aztán elrej­tett egy romos tanyán, ahol a nyo­mo­zó ható­ság meg­ta­lál­ta és a sér­tett­nek vissza­ad­ta.

Majd októ­ber 7-én szin­tén lopá­si szán­dék­kal egy duna­föld­vá­ri csa­lá­di ház udva­rá­ra mászott be a kerí­té­sen át, a ház bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét betör­te és azon keresz­tül beha­jol­va meg­pró­bál­ta a zár­ban lévő kulccsal kinyit­ni az ajtót. A sér­tett azon­ban ott­hon volt, ész­lel­te a betö­rést és fel­szó­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt, hogy hagy­jon fel a cse­lek­mé­nyé­vel. Ezután a férfi még két üve­get kitört, majd elhagy­ta a hely­színt.

A fér­fit koráb­ban már több­ször elítél­ték, így rab­lás, garáz­da­ság, utol­já­ra pedig idén júli­us­ban több­rend­be­li lopás miatt. Jelen ügy­ben a bűn­cse­lek­mé­nye­it külö­nös vissza­eső­ként követ­te el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a járás­bí­ró­ság a ma dél­előtt meg­tar­tott tár­gya­lá­son lopás bűn­tet­té­ben és lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a fér­fit, akit ezért 1 év 6 hó vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt. A bíró­ság – a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel – elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az íté­let nem jog­erős.