Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította az embercsempészt - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a múlt héten pén­te­ken bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, akit a rend­őr­ség ked­den éjjel fogott el az M86-os autó­úton Vámos­csa­lád tér­sé­gé­ben, amint négy afgán állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt szál­lí­tott át Magyar­or­szá­gon, abból a cél­ból, hogy segít­sé­get nyújt­son nekik a magyar-osztrák állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A vád sze­rint a vád­lott egy isme­ret­len meg­bí­zó fel­hí­vá­sá­ra vál­lal­ko­zott arra, hogy embe­re­ket szál­lít­son át Magyar­or­szá­gon, a magyar-osztrák határ­hoz 1.200 euró ellenében.

A vád­lott Sze­ged köze­lé­ben vette fel az érvé­nyes úti okmá­nyok­kal és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző fia­tal afgán fér­fi­a­kat, akik koráb­ban meg nem enge­dett módon, ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, a kerí­té­sen átmász­va lép­ték át a szerb-magyar államhatárt.

A rend­őr­ség köz­úti ellen­őr­zés alá vonta a vád­lott által veze­tett gép­ko­csit éjjel 11 óra­kor az M86-os autó­úton és elfog­ta a vád­lot­tat a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel együtt. A vád­lot­tat őri­zet­be vették.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit két év hat hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és három évre eltil­tott a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let jogerős.