Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az ügyészség elutasította dr. Dobrev Klárának a köztársasági elnököt érintően tett feljelentését – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a 2024. júni­us 6. nap­ján kelt hatá­ro­za­tá­val – a tör­vé­nyes határ­időn belül – eluta­sí­tot­ta dr. Dob­rev Klára hiva­ta­li vissza­élés, csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt tett feljelentését.

Dr. Dob­rev Klára fel­je­len­té­se sze­rint dr. Sulyok Tamás köz­tár­sa­sá­gi elnök a 2014. és 2019. közöt­ti idő­szak­ban alkot­mány­bí­ró­ként jogo­su­lat­la­nul vette fel a fize­té­sét, mert nem jelen­tet­te be az össze­fér­he­tet­len­sé­gét. Dr. Sulyok Tamás a fel­je­len­tő állí­tá­sa sze­rint ezzel a maga­tar­tá­sá­val csa­lást és hiva­ta­li vissza­élést köve­tett el.

A nyo­mo­zó ügyész­ség ren­del­ke­zé­sé­re álló ada­tok sze­rint – dr. Dob­rev Klára fel­je­len­té­sé­vel szem­ben – dr. Sulyok Tamás már alkot­mány­bí­rói jelö­lé­sét köve­tő­en, de még a meg­vá­lasz­tá­sát meg­elő­ző­en kérte ügy­vé­di tevé­keny­sé­gé­nek szü­ne­tel­te­té­sét. A Sze­ge­di Ügy­vé­di Kama­ra a 2014. szep­tem­ber 24. nap­ján hozott hatá­ro­za­tá­val tudo­má­sul vette, hogy dr. Sulyok Tamás 2014. szep­tem­ber 24. nap­já­tól hatá­ro­zat­lan ideig szü­ne­tel­te­ti ügy­vé­di tevé­keny­sé­gét kama­rai tag­sá­gá­nak fenn­tar­tá­sa mel­lett, a szü­ne­te­lés ide­jé­re helyet­tes ügy­véd­ről gondoskodott.

Dr. Sulyok Tamás a kama­ra fel­hí­vá­sá­ra 2019. évben újra úgy nyi­lat­ko­zott, hogy tovább­ra is szü­ne­tel­te­ti ügy­vé­di tevé­keny­sé­gét alkot­mány­bí­rói hiva­tá­sa miatt. A Magyar Ügy­vé­di Kama­ra által veze­tett orszá­gos ügy­vé­di nyil­ván­tar­tás 2018. janu­ár 1. nap­já­tól műkö­dik, ezért az a 2014. évi hatá­ro­za­tot nem tar­tal­maz­za, így a szü­ne­te­lés dátu­ma­ként a 2019. évi nyi­lat­ko­zat kel­tét vezet­ték föl.

Az ügy­vé­di tevé­keny­ség szü­ne­tel­te­té­sé­nek kez­de­té­től fogva a dr. Sulyok Tamás által még ügy­véd­ként vál­lalt köte­le­zett­sé­ge­ket és jogo­kat a dr. Sulyok Tamást helyet­te­sí­tő ügy­véd gya­ko­rol­ta. A fel­je­len­tés­ben meg­je­lölt cégek vonat­ko­zá­sá­ban a kéz­be­sí­té­si meg­bí­zot­ti tevé­keny­sé­get dr. Sulyok Tamás még ügy­véd­ként, alkot­mány­bí­rói jelö­lé­sét meg­elő­ző­en vál­lal­ta el, az ügy­vé­di tevé­keny­ség szü­ne­te­lé­sét köve­tő­en ezen szer­ző­dé­sek alap­ján a helyet­te­se volt jogo­sult eljár­ni. A bárki által meg­te­kint­he­tő cég­bí­ró­sá­gi ada­tok sze­rint a dr. Sulyok Tamást helyet­te­sí­tő ügy­véd a cég­bí­ró­ság­nak mind­két cég vonat­ko­zá­sá­ban beje­len­tet­te, hogy bár a szer­ző­dést még dr. Sulyok Tamás kötöt­te ügy­véd­ként, de az ügy­vé­di tevé­keny­sé­gé­nek szü­ne­te­lé­se alatt ő látja el helyet­te ezen fel­ada­to­kat is. A kéz­be­sí­té­si meg­bí­zot­ti cím egyéb­ként az ügy­vé­di iroda címe volt, így a kéz­be­sí­tett ira­to­kat dr. Sulyok Tamás nem, csak a helyet­te­se volt jogo­sult és köte­les átven­ni. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint dr. Sulyok Tamás az alkot­mány­bí­ró­vá tör­tént meg­vá­lasz­tá­sát köve­tő­en ügy­vé­di – és így kéz­be­sí­té­si meg­bí­zot­ti – tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó díja­zás­ban nem részesült.

Mivel dr. Sulyok Tamás alkot­mány­bí­ró­ként nem látott el ügy­vé­di tevé­keny­sé­get, ennek kere­té­ben kéz­be­sí­té­si meg­bí­zot­ti tevé­keny­sé­get sem, így alkot­mány­bí­rói szol­gá­la­tá­nak ideje alatt jog­sze­rű­en vette föl alkot­mány­bí­ró­sá­gi jut­ta­tá­sa­it, ezzel sem csa­lást, sem hiva­ta­li vissza­élést nem köve­tett el. 

A dr. Dob­rev Klára bead­vá­nyá­ban sérel­me­zett mező­gaz­da­sá­gi föld­te­rü­le­te­ket érin­tő szer­ző­dés­kö­té­sek­kel össze­füg­gés­ben eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő cse­lek­mé­nyek elévü­lés miatt nyo­mo­zás kere­té­ben nem vizs­gál­ha­tók, a fel­je­len­tés eluta­sí­tá­sa mel­lett Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága vizs­gál­ja, hogy szükséges-e, illet­ve lehetséges-e magán­jo­gi intéz­ke­dést tenni e tárgyban.