Főoldal » Hírek » Az ügyészség fellebbez, hogy letartóztatásba kerüljön a több ember kizsákmányolásával gyanúsított férfi – Fotókkal és videóval

Egy férfi éve­ken keresz­tül dol­goz­ta­tott kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben levő sze­mé­lye­ket a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint; a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyé­szek elfog­ták és letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ták. A bíró­ság négy hónap­ra bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyez­te a fér­fit, az ügyész­ség fel­leb­bez, hogy a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tás­ba kerül­jön.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy negy­ven­ki­lenc éves férfi a 2017-2020. között három, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben levő fér­fit bírt mun­ká­ra, ket­te­jü­ket a tanyá­ján, egyi­kü­ket a lakó­he­lyén lévő mel­lék­épü­let­ben szál­lá­sol­ta el. Az egyik sér­tett három­mil­lió forint érté­kű ingat­la­nát is úgy írat­ta át a gya­nú­sí­tott a saját hoz­zá­tar­to­zó­ja nevé­re, hogy a vétel­árat nem fizet­ték meg. Ami­kor a meg­ká­ro­sí­tott férfi a mun­ka­vég­zés során meg­sé­rült, a gya­nú­sí­tott csak késve vitte el orvos­hoz, így a sér­tett­nek két láb­uj­ját is ampu­tál­ni kel­lett. A sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott később bán­tal­maz­ta is, amely után a férfi meg­szö­kött kizsák­má­nyo­ló­já­tól.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki három rend­be­li, minő­sí­tett eseti ember­ke­res­ke­de­lem, vala­mint csa­lás bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt. A nyo­mo­zó ügyész­ség – a Bap­tis­ta Sze­re­tet­szol­gá­lat­tal együtt­mű­köd­ve – meg­szün­tet­te a két sér­tett elnyo­mott hely­ze­tét.

A nyo­mo­zó ügyé­szek indít­ványt tet­tek a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy állás­pont­juk sze­rint fenn­áll a szökés-elrejtőzésnek, a bizo­nyí­tás aka­dá­lyo­zá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye. A gya­nú­sí­tott pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt keve­re­dett meg­ala­po­zott gya­nú­ba.

A nyo­mo­zá­si bíró meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gyanú meg­ala­po­zott, azon­ban letar­tóz­ta­tás helyett bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te a gya­nú­sí­tot­tat. Elő­ír­ta a szá­má­ra, hogy Buda­pes­tet nem hagy­hat­ja el és heti három alka­lom­mal jelent­kez­nie kell a rend­őr­sé­gen. A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne mind az ügyész, mind a véde­lem fel­leb­be­zett.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az ilyen ügyek­ben tipi­kus, hogy a koráb­bi kizsák­má­nyo­ló befo­lyá­sol­ja a sér­tet­tek későb­bi val­lo­má­sát, és az adott ügy­ben a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyi és egyéb körül­mé­nyei alap­ján kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás az egye­dül szóba jöhe­tő kény­szer­in­téz­ke­dés.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.