Főoldal » Hírek » Az ügyészség fellebbezett az őrizetbe vett budapesti orvos szabadon engedése miatt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint koro­na­ví­rus beteg­ség­ben szen­ve­dők­nek szánt gyógy­sze­rek­kel keres­ke­dő, súlyos bűn­cse­lek­mé­nyek­kel meg­gya­nú­sí­tott buda­pes­ti orvos letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a mai ülé­sen azon­ban a nyo­mo­zá­si bíró az orvost és tár­sát is sza­ba­don enged­te.

Az ügy fel­de­rí­té­se, vala­mint a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó sze­mé­lyek elfo­gá­sa érde­ké­ben, a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség pár nap­pal ezelőtt, 2021. feb­ru­ár 18-án a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat­tal, vala­mint a Készen­lé­ti Rend­őr­ség egy­sé­ge­i­vel együtt­mű­köd­ve haj­tott végre nagy­sza­bá­sú akci­ót.

Az akció ered­mé­nye­ként az eljá­ró nyo­mo­zó ügyé­szek 5 gya­nú­sí­tot­tat hall­gat­tak ki, köz­tük a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó orvost, vala­mint egy a gyógy­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő nőt. Ket­tő­jük ese­té­ben dön­tött az ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dé­sek indít­vá­nyo­zá­sá­ról.

A vesz­te­ge­tés minő­sí­tett bűn­tet­té­vel, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett szán­dé­kos veszé­lyez­te­tés­sel, vala­mint sik­kasz­tás­sal gya­nú­sí­tott orvos ese­té­ben a nyo­mo­zó ügyé­szek kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re lát­nak ala­pot, ezért erre tet­tek indít­ványt. A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő, köz­ve­tí­tő nő vonat­ko­zá­sá­ban a nyo­mo­zó ügyész­ség bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lést indít­vá­nyoz­ta.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a meg­ala­po­zott gyanú fenn­áll, azon­ban az ügyész­ség indít­vá­nyá­val szem­ben úgy dön­tött, hogy mind­két gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon véde­kez­het.

Az ügyész­ség nem tart­ja elfo­gad­ha­tó­nak a nyo­mo­zá­si bíró dön­té­sét, ezért fel­leb­be­zést jelen­tett be. A tör­vény sze­rint 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyát az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint külö­nö­sen fokoz­za az a körül­mény, hogy az orvos a bűn­cse­lek­mé­nye­ket a jár­vány­hely­zet ide­jén, azzal vissza­él­ve követ­te el. Az ügyé­szek a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, vala­mint az eset­le­ges újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek veszé­lyét is reá­lis­nak tart­ják.

Az üggyel kap­cso­lat­ban az Ügyész­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó koráb­bi köz­le­mény itt érhe­tő el:https://ugyeszseg.hu/orizetbe-vettek-egy-budapesti-orvost-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

Az üggyel össze­füg­gés­ben meg­je­lent saj­tó­hí­rek­kel ellen­tét­ben, más orvos gya­nú­sí­tá­sá­ra, őri­zet­be véte­lé­re sem a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen, sem más nyo­mo­zó ható­ság­nál nem került sor.