Főoldal » Archív » Az ügyészség fellebbezett, hogy a vádlott soha többé ne taníthasson kiskorúakat

A vád sze­rint a tanít­vá­nyá­nak érzel­mi, erköl­csi fej­lő­dé­sét veszé­lyez­te­tő tanárt első fokon elítél­ték, a kerü­le­ti ügyész­ség fel­leb­be­zett, hogy vég­le­ges hatállyal tilt­sák el a kis­ko­rú­a­kat neve­lő, fel­ügye­lő foglalkozástól.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy ötven­éves férfi, angolt taní­tott egy buda­pes­ti álta­lá­nos isko­lá­ban. A tanárt egy hete­dik osz­tá­lyos lány­di­ák­ja 2018. május 24-én meg­kér­dez­te, hogyan javít­hat­na az évvé­gi jegyén. A tanár azt mond­ta, hogy ezt más­nap meg­be­szé­lik, és 2018. május 25-én ket­tes­ben maradt a sér­tet­tel. A férfi ekkor arra tett uta­lást, hogy von­zó­dik a diák­hoz és a javí­tás érde­ké­ben ,,gon­dolt pár dolog­ra”, ezzel veszé­lyez­tet­ve a kis­ko­rú érzel­mi, erköl­csi fej­lő­dé­sét. A lány sírva elsza­ladt, majd a tör­tén­te­ket jelez­te az osztályfőnökének.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A bíró­ság vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a tanárt és őt egy év nyolc hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és három évre eltil­tot­ta a kis­ko­rú­ak neve­lé­sé­vel, fel­ügye­le­té­vel járó foglalkozástól.

A kerü­le­ti ügyész­ség fel­leb­be­zés­sel élt a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, a neve­lő, fel­ügye­lő fog­lal­ko­zás­tól való vég­le­ges eltil­tás érde­ké­ben, mivel állás­pont­ja sze­rint az ilyen cse­lek­ményt elkö­ve­tő ter­helt mél­tat­lan arra, hogy ismé­tel­ten kis­ko­rú­a­kat tanít­has­son. A véde­lem fel­men­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy jelen eset­ben a tág érte­lem­ben vett gyer­mek­vé­del­mi intéz­mény­rend­szer – meg­fe­le­lő csa­lá­di hát­tér, fele­lős­ség­tel­jes szü­lői neve­lés és az isko­lai fel­vi­lá­go­sí­tó tevé­keny­ség – jó műkö­dé­se veze­tett ahhoz, hogy a kis­ko­rú ki tudott lépni az őt veszé­lyez­te­tő hely­zet­ből és segít­sé­get kért.