Főoldal » Hírek » Az ügyészség fogyasztói hiteleket érintően perelt eredményesen

Az ügyész­ség kere­se­te alap­ján a bíró­ság ismert hite­le­ző cég - a fogyasz­tót díj­fi­ze­tés­re köte­le­ző - egyik ren­del­ke­zé­sé­ről álla­pí­tot­ta meg jog­erő­sen, hogy az tisztességtelen.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség kere­se­te alap­ján indult köz­ér­de­kű per­ben az ügyé­szi fel­leb­be­zés nyo­mán eljá­ró Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a per­ről koráb­ban már tájé­koz­ta­tást adott.

Ebben a per­ben azon­ban a tör­lesz­tés­hez kap­cso­ló­dó, fogyasz­tót érin­tő díjak­ról még nem szü­le­tett jog­erős dön­tés, mivel azok vizs­gá­la­tát a bíró­ság fel­füg­gesz­tet­te az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga (EUB) előt­ti eljá­rás befejezéséig.

Az EUB dön­té­sét köve­tő­en a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség kérte a köz­ér­de­kű per foly­ta­tá­sát. Ennek ered­mé­nye­ként a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy tisz­tes­ség­te­len, ha a hite­le­ző azért is díjat kér a fogyasz­tó­tól, ha az köz­vet­le­nül a szám­lá­já­ra fize­ti be kész­pénz­ben a tör­lesz­tő­rész­le­tét. A tisz­tes­ség­te­len­ség oka, hogy ilyen­kor a hite­le­ző­nél nem merül fel admi­niszt­ra­tív, ügy­vi­te­li költ­ség, a díj mögött tehát nincs szol­gál­ta­tás. Ezért az ilyen köz­vet­len szám­lá­ra tör­té­nő kész­pénz befi­ze­tés­hez kap­csolt, fogyasz­tót ter­he­lő díj­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség sérti a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség köve­tel­mé­nyét, egy­ol­da­lú és indo­ko­lat­lan előnyt biz­to­sít a hite­le­ző cégnek.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/fogyasztoi-hiteleket-erinto-ujabb-sikeres-ugyeszsegi-perles/