Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a csepeli buszon késelő férfi letartóztatását – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videó az elfogásról

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 37 éves férfi a sér­tett nőt az álta­la viselt masz­kon lévő fel­irat, és ezál­tal egy egye­te­mi átala­kí­tás ellen til­ta­ko­zó moz­ga­lom­hoz tar­to­zá­sa miatt bán­tal­maz­ta.

Az ügy sér­tett­je 2021. feb­ru­ár 25-én reg­gel a 151-es járat­szá­mú autó­bu­szon uta­zott, és - a jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek­nek meg­fe­le­lő­en - a szá­ját és orrát taka­ró masz­kot viselt, amin jól lát­ha­tó­an egy egye­te­mi átala­kí­tás ellen til­ta­ko­zó moz­ga­lom­hoz tar­to­zást kife­je­ző fel­irat volt olvas­ha­tó. A sér­tett nő a buszon egy ablak mel­let­ti hely­re ült le.

Az autó­bu­szon uta­zott a gya­nú­sí­tott is, aki fel­fi­gyelt a sér­tett által viselt masz­kon lát­ha­tó fel­irat­ra. A férfi emi­att oda­lé­pett a nőhöz, meg­szó­lí­tot­ta, majd szi­dal­maz­ni kezd­te, maga­tar­tá­sa pedig egyre fenye­ge­tőb­bé vált, végül elő­vett egy kést, és azzal az arcán meg­szúr­ta a sértettet.

Az autó­busz ekkor érke­zett meg a XXI. kerü­let, Szent Imre téri meg­ál­ló­ba, ezt kihasz­nál­va a gya­nú­sí­tott elmenekült.

A buda­pes­ti nyo­mo­zók a Bűn­ügyi Beve­té­si Osz­tállyal közö­sen, nyolc órán belül elfog­ták a táma­dót, és őt fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt fele­lős­ség­re vonták.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, vala­mint már köve­tett el a jelen ügy­höz hason­ló - egy alá­írás­gyűj­tés hely­szí­nén - más bűn­cse­lek­ményt (garáz­da­ság), amely miatt vele szem­ben a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2019 nya­rán vádat emelt, indít­vá­nyoz­va, hogy a bíró­ság a fér­fit ítél­je vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re. Az első fokon eljá­ró Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 2020 novem­be­ré­ben hozott íté­le­tet, és az ügyé­szi indít­vánnyal szem­ben pénz­bün­te­tés­re és köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te. A vádat kép­vi­se­lő ügyész már akkor fel­leb­be­zett súlyo­sabb, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben, a másod­fo­kú eljá­rás folya­mat­ban van.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an hol­nap dönt.

A kerü­le­ti ügyész­ség a kiemelt tár­gyi súlyú ügy­ben, a férfi mielőb­bi elszá­mol­ta­tá­sa érde­ké­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tást tervez.

A férfi elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi fel­vé­tel itt megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-brfk-nyomozoi-elfogtak-a-csepeli-keses-tamadot