Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a darknetes gyermekpornográfia miatti ügy gyanúsítottjainak letartóztatását-a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket meg­osz­tó, nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet­re csa­pott le a rend­őr­ség, az ügyész­ség négy magyar gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 46 éves férfi 2019 nya­rá­tól, Buda­pest­ről egy olyan, nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tott, amely gyer­me­kek sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lá­sá­ról készí­tett képek gyűj­té­sét és meg­osz­tá­sát végez­te az ún. dark­ne­ten. Az elkö­ve­tés­ben három továb­bi magyar férfi is részt vett, egyi­kük  saját gyer­me­két is rend­sze­re­sen abu­zál­ta, amely­ről fel­vé­te­le­ket készí­tett és azo­kat mások szá­má­ra is hoz­zá­fér­he­tő­vé tette.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda – az Euro­pol és az Inter­pol köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – fel­de­rí­tet­te a négy férfi tevé­keny­sé­gét és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­tal kar­ölt­ve 2021. május 5-én, nagy­sza­bá­sú akció kere­té­ben elfog­ta őket.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kiemelt tár­gyi súlyú ügy­ben – a nyo­mo­zás bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia minő­sí­tett esete, vér­fer­tő­zés, sze­xu­á­lis erő­szak miatt van folya­mat­ban –  a bün­te­té­si tétel nagy­sá­gát és a ter­hel­tek sze­mé­lyi körül­mé­nye­it, vala­mint az elkö­ve­tés szer­ve­zett­sé­gét együt­te­sen érté­kel­ve, meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni attól, hogy a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés nél­kül a gya­nú­sí­tot­tak a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né vál­ná­nak, veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást, illet­ve az elkö­ve­tést folytatnák.

A kerü­le­ti ügyész­ség mind­ezek­re tekin­tet­tel, mind a négy fér­fit érin­tő­en kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás­ra lát ala­pot, ezért erre tett indít­ványt a nyo­mo­zá­si bírónál.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

A rend­őr­ség által az akci­ó­juk­ról köz­zé­tett, vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/darknetes-pedofil-forumot-szamoltak-fel-a