Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a két idős személy megölésével gyanúsított férfi letartóztatását - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. már­ci­us 7-én, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen két idős sze­mélyt az ott­ho­nuk­ban éjsza­ka megölt.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott éjjel a kerí­té­sen átmász­va beju­tott a sér­tet­tek ingat­la­ná­ra, a füs­tö­lő­kam­ra lakat­ját letör­te és magá­hoz vette a helyi­ség­ben tárolt füs­tölt árut. A gya­nú­sí­tot­tat azon­ban a lopás során az ingat­lan­ban lakók meg­za­var­ták. A ter­helt ekkor a sér­tet­te­ket a nála lévő 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel több­ször meg­szúr­ta. A két sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben fel­lé­pő vér­zé­ses és trau­más sokk miatt elhunyt.

A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely 10 évtől 20 évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. A gya­nú­sí­tott sze­mé­lyi­sé­gé­ben rejlő okból, illet­ve az ölést meg­elő­ző vagyon elle­ni cse­lek­mé­nye alap­ján a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is fennáll.