Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a kiskorú fiúkkal erőszakoskodó férfi letartóztatásának fenntartását -a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé a Szol­no­ki Tör­vény­szék azon hatá­ro­za­tá­nak a hely­ben­ha­gyá­sát, mellyel fenn­tar­tot­ta annak a közép­ko­rú szol­no­ki fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség két kis­ko­rú fiú sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol.

 A vád sze­rint a vád­lott a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­it csa­lá­di barát­ság révén, illet­ve csa­lá­di kap­cso­lat által meg­is­mert kis­ko­rú­ak sérel­mé­re való­sí­tot­ta meg, továb­bá laká­sá­ban több ezer tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, isme­ret­len fia­tal­ko­rú­ról készült sze­mé­rem­sér­tő, ese­ten­ként sze­xu­á­lis cse­lek­mény köz­ben készült fény­kép­fel­vé­telt töl­tött le az inter­net­ről és tárolt a lap­top­ján. A férfi laká­sán 30 darab műkö­dő­ké­pes éles lőszer is lefog­la­lás­ra került.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, aki védő­jé­vel együtt a kény­szer­in­téz­ke­dés meg­szün­te­té­se érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett a tör­vény­szék azon állás­pont­já­val, mely sze­rint a vád­lott ter­hé­re rótt cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­ra, elkö­ve­té­sük jel­le­gé­re figye­lem­mel a vád­lott ese­té­ben jelen­leg is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye, mely letar­tóz­ta­tá­si ok kizá­ró­lag a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sa mel­lett ellensúlyozható.

A beje­len­tett fel­leb­be­zés tár­gyá­ban másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­tést hozni, míg a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a bizo­nyí­tá­si eljá­rást köve­tő­en a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog határozni.