Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a költségvetésnek 1.400.000.000 Ft vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet tagjainak a letartóztatását- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­ványt tett azon szer­ve­zet három tag­já­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amely a gyanú sze­rint valós gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­hez nem köt­he­tő szám­lá­kat állí­tott ki azért, hogy a szám­la­be­fo­ga­dó cégek jogo­su­lat­lan adó­le­vo­ná­si tevé­keny­sé­gét biz­to­sít­sa álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben, továb­bá a fog­lal­koz­ta­tot­tak utáni járu­lé­ko­kat nem fizet­te be, amellyel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek mint­egy 1.400.000.000 Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott.
A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a bűn­szer­ve­zet 2018. janu­ár 1-jétől a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ké­nek irá­nyí­tá­sá­val több­szin­tű cég­há­ló­za­ti for­má­ban jött létre azért, hogy az alsóbb szin­tén elhe­lyez­ke­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val a felső szin­ten műkö­dő tény­le­ges tevé­keny­sé­get végző cégek részé­re fik­tív szám­lá­kat állít­son ki azért, hogy biz­to­sít­sa a szám­la­be­fo­ga­dó cégek jogo­su­lat­lan adó­le­vo­ná­si tevé­keny­sé­gét álta­lá­nos for­gal­mi adóra vonat­ko­zó­an. A szer­ve­zet a cégek közöt­ti szín­lelt ügy­le­tek­kel az álta­luk fog­lal­koz­ta­tott vagyon­őrök mun­ka­bé­rei után fel­me­rü­lő járu­lé­ko­kat sem fizet­te be. A szám­lá­kat jel­lem­ző­en őrző-védő tevé­keny­ség­re, illet­ve köz­úti áru­szál­lí­tás­ra állí­tot­ták ki. A befo­ga­dott fik­tív szám­lák alap­ján jogo­su­lat­la­nul levont álta­lá­nos for­gal­mi adó, vala­mint a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­ba beje­len­tett fog­lal­koz­ta­tot­tak után beval­lott, de meg nem fize­tett adók és járu­lé­kok össze­ge össze­sen mint­egy 1.400.000.000 Ft volt.
A nyo­mo­zó ható­ság a bűnös vagyon elvo­ná­sa érde­ké­ben 500.000.000 mil­lió Ft érték­ben ren­delt el lefog­la­lást, illet­ve zár alá vételt.
A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, amely 5 évtől 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint az elkö­ve­tés folya­ma­tos, huza­mos idejű vol­tá­ra tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll. Meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni továb­bá attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a bűn­tár­sak­kal fenn­ál­ló, rész­ben roko­ni, rész­ben a bűn­szer­ve­ze­ti elkö­ve­tés miatt kiala­kult kap­cso­la­tok­ra figye­lem­mel a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék.
A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a mai napon dönt a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatásáról.