Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a költségvetésnek 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet további két tagjának a letartóztatását - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­ványt tett azon szer­ve­zet továb­bi két tag­já­nak - az egyik irá­nyí­tó­nak és segí­tő­jé­nek - a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amely valós gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­hez nem köt­he­tő szám­lá­kat állí­tott ki azért, hogy a szám­la­be­fo­ga­dó cégek jogo­su­lat­lan adó­le­vo­ná­si tevé­keny­sé­gét biztosítsa. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bűn­szer­ve­zet 2018. janu­ár 1-től az egyik gya­nú­sí­tott irá­nyí­tá­sá­val több­szin­tű cég­há­ló­za­ti for­má­ban jött létre azért, hogy az alsóbb szin­ten elhe­lyez­ke­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val a felső szin­ten műkö­dő tény­le­ges keres­ke­dők részé­re fik­tív szám­lá­kat állít­son ki azért, hogy biz­to­sít­sa a szám­la­be­fo­ga­dó cégek jogo­su­lat­lan adó­le­vo­ná­si tevé­keny­sé­gét álta­lá­nos for­gal­mi adóra vonat­ko­zó­an. A szám­lá­kat jel­lem­ző­en rek­lám­te­vé­keny­ség­re és ahhoz kap­cso­ló­dó szol­gál­ta­tá­sok­ra állí­tot­ták ki. 

A befo­ga­dott fik­tív szám­lák alap­ján jogo­su­lat­la­nul levont álta­lá­nos for­gal­mi adó össze­ge mint­egy 3 mil­li­árd forint, a  tevé­keny­ség pedig 23 szám­la­be­fo­ga­dó céget érint.

A nyo­mo­zó ható­ság a bűnös vagyon elvo­ná­sa érde­ké­ben 560 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érték­ben ren­delt el lefog­la­lást, illet­ve zár alá vételt.

A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel - amely 5-től 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint az elkö­ve­tés folya­ma­tos, huza­mos idejű vol­tá­ra, magas szin­tű szer­ve­zett­sé­gé­re tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll. Ala­po­san lehet tar­ta­ni tovább attól, hogy a ter­hel­tek a tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val, a még le nem fog­lalt tár­gyi bizo­nyí­té­kok elrej­té­sé­vel a bizo­nyí­tást veszélyeztetnék.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a bűn­szer­ve­zet hét tag­já­nak koráb­ban elren­delt letar­tóz­ta­tá­sa mel­lett továb­bi két tag­já­nak a letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­te, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.