Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványozta annak a férfinek a letartóztatását, aki szeszes italtól befolyásolt állapotban gépkocsijával elütött egy rendőrt

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge ala­pos gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2016. decem­ber 6-án a dél­utá­ni órák­ban, Kis­apos­ta­gon egy köz­úti ellen­őr­zés alkal­má­val sze­szes ital­tól befo­lyá­solt álla­pot­ban gép­ko­csi­já­val elütöt­te az őt meg­ál­lí­tó rend­őrt.

A rend­őr ennek követ­kez­té­ben könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon dönt az ügyész­ség által elő­ter­jesz­tett letar­tóz­ta­tá­si indít­vány­ról.