Főoldal » Hírek » Az ügyészség két héten belül bíróság elé állította azt a férfit, aki az idős sértettet rabolta ki - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben íté­le­tet hozott annak a fér­fi­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki nap­pal támadt rá áldo­za­tá­ra Hosszúpályiban.

A vád sze­rint 2022. janu­ár 14-én, 15 óra­kor a 65 éves sér­tett Hosszú­pá­lyi­ban egy élel­mi­szer­bolt­ból tar­tott haza­fe­lé, bot­tal gya­lo­golt, másik kezé­ben volt egy bevá­sár­ló­tás­ka. Ezt látva a szin­tén gya­lo­gos férfi elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett érté­ke­it. Oda­lé­pett hozzá, meg­ra­gad­ta a kezé­ben tar­tott szaty­rot, köz­ben fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét. A sér­tett közöl­te, hogy nem adja át a bevá­sár­ló­szaty­rát és nem kér segít­sé­get, de a vád­lott ezután erő­tel­je­sen meg­fog­ta, rán­gat­ni kezd­te, majd kitép­te azt a férfi kezéből.

Ennek követ­kez­té­ben a sér­tett elvesz­tet­te egyen­sú­lyát, azon­ban nem esett el. A férfi a meg­szer­zett bevá­sár­ló­tás­ká­val átsza­ladt az út túl­ol­da­lá­ra, kibo­rí­tot­ta annak tar­tal­mát, magá­hoz vett egy doboz tejet és egy fla­kon üdí­tőt, vala­mint a pénz­tár­cá­ból kibo­rult 1.150 forin­tot, majd elsza­ladt a hely­szín­ről. A bevá­sár­ló­sza­tyor­ban a pénz­tár­cá­ban benne vol­tak a sér­tett okmá­nyai és egyéb sze­mé­lyes tár­gyai, ame­lyet a vád­lott a hely­szí­nen hagyott.

A bűn­cse­lek­mény során a sér­tett nem sérült meg, az idős fér­fi­nak járó­ke­lők segí­tet­tek a föld­ről össze­szed­ni a holmiját.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság a vád­lot­tat rövid időn belül elfog­ta. A férfi addig­ra az ello­pott élel­mi­szert elfo­gyasz­tot­ta, a pénzt pedig elköltötte.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, tet­tét beis­me­rő vád­lot­tat a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a mai napon a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állította.

A járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben, köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­ben és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­ben, ezért őt 5 év 6 hónap év fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te és 1.528 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­delt el vele szemben.

A járás­bí­ró­ság íté­le­te nem jog­erős, az ügyész­ség a jog­nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re fenn­tar­tott három mun­ka­na­pot, míg a vád­lott és védő­je tudo­má­sul vette az ítéletet.