Főoldal » Archív » Az ügyészség megszüntette a nyomozást a volt Nemzetbiztonsági Hivatal és a Political Capital cég közötti megbízási szerződések ügyében

Az ügy­ben Tényi Ist­ván 2015. decem­ber 22-én tett fel­je­len­tést, mely­nek lénye­ge sze­rint a volt Nem­zet­biz­ton­sá­gi Hiva­tal a Poli­ti­cal Cap­ital elem­ző és tanács­adó cég­gel 2010. előtt kötött szer­ző­dé­sek alap­ján a Magyar­or­szá­gon köz­zé­tett szél­ső­sé­ges véle­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban készí­tett elem­zé­se­kért 190 mil­lió forin­tot fize­tett ki a tár­sa­ság­nak annak elle­né­re, hogy a mun­kát a hiva­tal saját erő­ből is el tudta volna végezni.

 

 A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség sajtóközleménye