Főoldal » Hírek » Az Ügyészség Napja alkalmából Jubileumi emlékzászlót kapott a Somogy Vármegyei Főügyészség - fotókkal

Az ügyész­ség idén is júni­us 10-én ünnep­li az önál­ló ügyé­szi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak évfor­du­ló­ját. A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­sé­gen 2023. júni­us 8-án meg­tar­tott helyi ünnep­ség ugyan­ak­kor rend­ha­gyó volt, mivel a 2021-es ügyész­sé­gi jubi­le­u­mi emlék­év után idén Kapos­vár ünnep­li a ren­de­zett taná­csú város­sá ava­tá­sá­nak 150. éves évfordulóját.

Ebből az alka­lom­ból Szita Károly Kapos­vár Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re Jubi­le­u­mi emlék­zász­lót ado­má­nyo­zott a Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség­nek. A pol­gár­mes­ter ünne­pi köszön­tő­jé­ben kiemel­te, hogy Kapos­vár tör­té­nel­mé­ben több ügyész is fon­tos sze­re­pet töl­tött be, hiszen az első kirá­lyi főügyész, Kozma Sán­dor és leszár­ma­zot­tai, pél­dá­ul Fésűs Éva író élet­tör­té­ne­te is elvá­laszt­ha­tat­lan Kapos­vár­tól, az ügyész­ség modern­ko­ri meg­be­csült­sé­gét pedig jól jelzi az újon­nan elké­szült, impo­záns Ügyész­sé­gi Székház. 

Az ünnep­sé­gen dr. Hor­váth Szi­lárd főügyész mél­tat­ta az első kapos­vá­ri főügyész, majd tör­vény­szé­ki elnök, Kele­men Lajos munkásságát.

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból kitüntetettek:

- Var­gha Ferenc-díjban része­sült dr. Hor­váth Lász­ló c. fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, kapos­vá­ri járá­si veze­tő ügyész,
 
- Magyar István-díjban része­sült Hor­váth­né dr. Ponik­for Pet­ro­nel­la c. főügyész­sé­gi ügyész, kapos­vá­ri járá­si ügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyész, - ők az elis­me­rést a 2023. júni­us 9-én Buda­pes­ten, a Leg­főbb Ügyész­sé­gen tar­tan­dó köz­pon­ti ünnep­sé­gen veszik át,
 
- míg kiemel­ke­dő mun­ka­vég­zé­sük elis­me­ré­se­ként Ered­mé­nyes Mun­kás­sá­gért Okle­vél­ben része­sült dr. Sipos Lívia főügyész­ség ügyész, dr. Békefi-Lőrincz Kata­lin kapos­vá­ri járá­si ügyész­sé­gi ügyész, vala­mint Halász Haj­nal­ka Esz­ter főügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lő és Zsohár-Móring Nóra kapos­vá­ri járá­si ügyész­sé­gi tisztviselő.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség a hagyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en koszo­rút helye­zett el Kozma Sán­dor szü­lő­fa­lu­já­ban, Kőrös­he­gyen és Mar­ca­li­ban emelt mell­szob­rá­nál, továb­bá Kapos­vá­ron talál­ha­tó emléktáblájánál.

A fény­ké­pek a helyi ünnep­sé­gen készültek.