Főoldal » Hírek » Az ügyészség szerb embercsempészt állított bíróság elé - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szerb fér­fit, akit rend­őri üldö­zést köve­tő­en, Szom­bat­hely tér­sé­gé­ben 2021. augusz­tus 18. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben össze­sen 15 mig­ránst akart ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A vád sze­rint a ter­helt Szer­bi­á­ban álla­po­dott meg két sze­méllyel abban, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­sok­nak nyújt segít­sé­get a magyar-osztrák határ jog­el­le­nes átlé­pé­sé­ben, őket a határ köze­lé­be szállítja.

A vád­lott Belg­rád­ban kibé­relt egy szerb rend­szá­mú mini­buszt és a költ­sé­ge­i­re a meg­bí­zó­i­tól kapott 300 eurót.

A vád­lott a magyar határ átlé­pé­sét köve­tő­en a mini­busz rend­szám­táb­lá­it oszt­rák for­gal­mi rend­szám­táb­lák­ra cse­rél­te, így a gép­jár­mű egye­di azo­no­sí­tó jelét meghamisította.

A vád­lott 2021. augusz­tus 18. nap­ján a meg­bí­zó­tól tele­fo­non kapott GPS koor­di­ná­ták alap­ján Kele­bia és Doma­szék kör­nyé­kén vette fel a 15 bang­la­de­si állam­pol­gárt, akik aznap a haj­na­li órák­ban lép­ték át jog­el­le­ne­sen a magyar-szerb határt.

A vád­lott meg­bí­zói tele­fo­non küld­ték meg azo­kat a magyar-osztrák határ köze­lé­ben lévő GPS koor­di­ná­tá­kat is, ahova a 15 mig­ránst kel­lett volna szállítani.

A vád­lot­tat Szom­bat­hely tér­sé­gé­ben a rend­őr­jár­őr iga­zol­tat­ni akar­ta. A vád­lott az álta­la veze­tett mini­busszal a rend­őri jel­zés­re nem állt meg, ezért a rend­őrök üldöz­ni kezd­ték és Szom­bat­hely köze­lé­ben egy mező­gaz­da­sá­gi terü­le­ten fog­ták el a gép­jár­mű­ből elfu­tó és elrej­tő­ző ter­hel­tet, vala­mint állí­tot­ták elő a mini­busz­ban maradt, csem­pé­szett bang­la­de­si állampolgárokat.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádolta.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság az íté­le­té­ben a tény­ál­lást a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, és a vád­lot­tat 3 év 3 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re, 6 év 6 hónap kiuta­sí­tás­ra ítél­te. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a gya­nú­sí­tott és védő­je három mun­ka­nap gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn.