Főoldal » Archív » Az ügyészség távoltartási indítványt terjesztett elő a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség az ille­té­kes Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja felé indít­ványt tett arra, hogy ren­del­je ez az ügy gya­nú­sí­tott­já­nak a sér­tet­től való távol­tar­tá­sát.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség­re 2019. novem­ber 13-án érke­zett meg a Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tály­nak elő­ter­jesz­té­se, amely távol­tar­tás elren­de­lé­sét java­sol­ta azzal az 52 éves mis­kol­ci ille­tő­sé­gű fér­fi­vel szem­ben aki 2019. novem­ber 9-én Bujá­kon bán­tal­maz­ta hölgy isme­rő­sét.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­sét köve­tő­en a sér­tett jogi kép­vi­se­lő­je útján az ügyész­sé­gen maga is indít­vá­nyoz­ta a távol­tar­tás elren­de­lé­sét.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség az ira­to­kat az ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság­hoz továb­bí­tot­ta, indít­vá­nyoz­va négy hónap­ra a távol­tar­tás elren­de­lé­sét a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben.

Az ügyész­ség indít­vá­nya arra irá­nyul, hogy a nyo­mo­zá­si bíró írja elő a gya­nú­sí­tott részé­re, hogy a sér­tet­tel - köz­vet­le­nül vagy köz­vet­ve - ne lép­jen kap­cso­lat­ba, illet­ve tőle, vagy az ő tény­le­ges tar­tóz­ko­dá­si helyé­től, mun­ka­he­lyé­től, az e sze­mély által rend­sze­re­sen láto­ga­tott intéz­mé­nyek­től vagy egyéb hely­től, külö­nö­sen neve­lé­si, nevelési-oktatási- vagy gyógy­ke­ze­lés cél­já­ból láto­ga­tott egész­ség­ügyi intéz­mény­től, val­lás­gya­kor­lá­sa során láto­ga­tott épü­let­től tart­sa távol magát.