Főoldal » Archív » Az ügyészség újabb ingatlanközvetítői cégeket perelt eredményesen

A sike­res ügyé­szi fel­lé­pés nyo­mán jog­erő­sen is meg­ál­la­pí­tot­ta a bíró­ság, hogy a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­sé­ges­ség köve­tel­mé­nyét sérti az a szer­ző­dé­ses ren­del­ke­zés, amely az ingat­lan­köz­ve­tí­tő kizá­ró­la­gos meg­bí­zá­sa ese­tén nem teszi lehe­tő­vé, hogy a fogyasz­tó az ingat­la­nát maga is érté­ke­sít­hes­se, vagy az ingat­lan­köz­ve­tí­tő jelen­lé­te nél­kül, belá­tá­sa sze­rint köz­vet­le­nül tár­gyal­jon az érdek­lő­dő­vel. Az ingat­lan saját érté­ke­sí­té­sét kizá­ró kikö­tés tisz­tes­ség­te­le­nül kor­lá­toz­za, hogy a fogyasz­tó sza­ba­don gya­ko­rol­has­sa tulaj­do­no­si jogait.

Az ingat­lan­köz­ve­tí­tői szer­ző­dés ered­mény­kö­te­lem, így a köz­ve­tí­tő álta­lá­ban meg­bí­zá­si díjra akkor tart­hat igényt, ha köz­ve­tí­té­se ered­mé­nye­ként lét­re­jön a szer­ző­dés a felek között. Ezért tisz­tes­ség­te­len, ha a meg­bí­zá­si díj abban az eset­ben is jár a köz­ve­tí­tő­nek, ami­kor meg­bí­zó és kiköz­ve­tí­tett sze­mély között nem kerül sor a szer­ző­dés megkötésére.

A bírói gya­kor­lat sze­rint ugyan­ak­kor az ingat­lan­köz­ve­tí­tő akkor is meg­ala­po­zot­tan tart­hat igényt díj­fi­ze­tés­re, ha a vevőt sike­re­sen kiköz­ve­tí­tet­te, azon­ban az adás­vé­te­li szer­ző­dést a meg­bí­zó - az érdek­kö­ré­ben fel­me­rü­lő ok miatt - még­sem köti meg. Tisz­tes­ség­te­len azon­ban meg­bí­zá­si díjat köve­tel­ni min­den eset­ben, attól füg­get­le­nül, hogy a fogyasz­tó milyen okból uta­sí­tot­ta vissza ajánlatot.

Úgy­szin­tén tisz­tes­ség­te­len a fogyasz­tó díj­fi­ze­tés­re köte­le­zé­se, ha a meg­bí­zó a kiköz­ve­tí­tett sze­méllyel olyan másik ingat­lan­ra köt szer­ző­dést, amely­re nem adott meg­bí­zást. A tisz­tes­ség­te­len­sé­get ebben az eset­ben az ered­mé­nye­zi, hogy hiány­zik a meg­bí­zott tevé­keny­sé­ge és a lét­re­jött ered­mény közöt­ti ok-okozati összefüggés.

A konk­rét ügy­ben a bíró­ság azt is meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a tar­tós köz­ve­tí­tői jog­vi­szony kivé­te­lé­vel a köz­ve­tí­tő vala­mennyi meg­bí­zó­ját – nem­csak a fogyasz­tó­nak minő­sü­lő ter­mé­sze­tes sze­mé­lye­ket, hanem a jogi sze­mé­lye­ket is – meg­il­le­ti a fel­mon­dás joga. A fel­mon­dás jogá­nak kor­lá­to­zá­sa jog­sza­bály­ba ütkö­zik, mely­nek jog­kö­vet­kez­mé­nye a kikö­tés semmissége.