Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Az ügyészség visszautasítja Fekete-Győr András alaptalan vádaskodását- a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge vissza­uta­sít min­den alap­ta­lan rágal­mat, amely az ügyész­ség tör­vé­nyes és szak­sze­rű műkö­dé­sét vonja kétségbe.

A véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gá­ba nem tar­to­zik bele a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr­ség füst­bom­bá­val való dobálása.

Az ilyen és hason­ló ese­tek­ben min­den elkö­ve­tő­vel szem­ben azo­nos módon, a tör­vé­nyek sze­rint lép fel az ügyész­ség és a bíró­sá­gok bűnös­sé­get kimon­dó és szank­ci­ót meg­ál­la­pí­tó hatá­ro­za­to­kat hoznak.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a 2018 decem­be­ri Par­la­ment előt­ti demonst­rá­ci­ó­kon tör­tént hason­ló jog­el­le­nes maga­tar­tá­sok miatt eddig kilenc sze­mély ellen emelt vádat, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt.

A bíró­ság vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben marasz­ta­ló íté­le­te­ket hozott, melyek közül hat ügy már jog­erő­re is emelkedett.

A bíró­ság öt eset­ben 1 év vagy az alat­ti bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­ta­kat, amely íté­le­tek közül három már első fokon jog­erő­re emel­ke­dett, mivel a vád­lot­tak tudo­má­sul vet­ték a döntést.

Egy vád­lot­tat pedig 1 év 8 hónap bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélt a bíró­ság. Ezen íté­let szin­tén első fokon jog­erő­re emel­ke­dett, mivel a vád­lott ez eset­ben is elfo­gad­ta a döntést.

A tör­vény előt­ti egyen­lő­ség meg­sér­té­se lenne, ha egye­sek poli­ti­kai sze­rep­vál­la­lá­suk miatt men­te­sül­het­né­nek a jog­sze­rű és igaz­sá­gos eljá­rá­sok alól.

A jog­ál­la­mi elvek­nek meg­fe­le­lő­en, a bíró­ság fogja kimon­da­ni a végső szót.