Főoldal » Hírek » Az ügyészség visszautasítja Hadházy Ákosnak a pécsi korrupciós üggyel kapcsolatos megalapozatlan állítását - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő állí­tá­sá­val ellen­tét­ben, az ügyész­ség azért nem kötött egyez­sé­get az ügy egyik idő­köz­ben elhunyt ter­helt­jé­vel, mivel az érin­tett sze­mély a bűnös­sé­gét végig tagad­ta. Ezen kívül a ter­helt állí­tá­sa­it az eljá­rás továb­bi ada­tai sem támasz­tot­ták alá.

A pécsi busz­vá­sár­lá­si ügy kap­csán indult rend­őr­sé­gi nyo­mo­zás­ban az ügy egyik ter­helt­je 2020 már­ci­u­sá­ban egyez­ség­kö­tés­re vonat­ko­zó kez­de­mé­nye­zést tett a Bara­nya Megyei Főügyész­ség­nek, amely­ben bizo­nyí­té­kok szol­gál­ta­tá­sát ígér­te, ugyan­ak­kor tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A ter­helt val­lo­má­sá­ban konk­rét bizo­nyí­té­kot, ellen­őriz­he­tő ada­tot nem tárt fel.

A Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint az ügyész­ség a ter­helt­tel a vád­eme­lés előtt egyez­sé­get köt­het a ter­helt által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény kap­csán a bűnös­sé­gé­nek beis­me­ré­sé­ről és ennek következményeiről.

Tekin­tet­tel a követ­ke­ze­tes ter­hel­ti taga­dás­ra, az egyez­ség meg­kö­té­sé­re nem volt tör­vé­nyes lehetőség.

Az idő­köz­ben elhunyt ter­helt val­lo­má­sá­nak más sze­mély­re tett részét a nyo­mo­zás során beszer­zett okira­ti vagy egyéb bizo­nyí­té­kok nem támasz­tot­ták alá, a sze­mé­lyi bizo­nyí­té­kok pedig kife­je­zet­ten cáfolták.

Erre tekin­tet­tel min­den ala­pot nél­kü­löz Had­há­zy Ákos közös­sé­gi médi­ás pro­fil­ján meg­je­lent azon állí­tás, hogy az ügyész­ség azért uta­sí­tot­ta el az egyez­ség­kö­té­si kérel­met, mert nem volt kíván­csi a bizonyítékokra.