Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Közérdekű adatok » Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A hon­lap ese­té­ben az adat­ke­ze­lő a hon­lap üzemeltetője:

  • Leg­főbb Ügyész­ség (szék­hely: 1055 Buda­pest, Markó u. 16., tele­fon­szám: + 36 1 354 5500, e-mail cím: info@mku.hu)
  • és a Leg­főbb Ügyész­ség meg­bí­zá­sá­ból a Promo­the­us Agency Bt. (szék­hely: 4481 Nyír­egy­há­za, Gyula u. 1., cég­jegy­zék­szám: 15-06-080758, adó­szám: 25648694-2-15, tele­fon­szám: +36 1 616 6138, e -mail cím: info@promotheus.hu).

Az adat­ke­ze­lés célja: a hon­lap működ­te­té­se révén az az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­vel, elér­he­tő­sé­gé­vel kap­cso­la­tos hite­les, nap­ra­kész és pon­tos infor­má­ci­ók adása.

A kezelt sze­mé­lyes ada­tok köre: a hon­lap auto­ma­ti­ku­san nem rög­zít sze­mé­lyes ada­tot a felhasználóról.

A hon­la­pon elekt­ro­ni­kus űrla­pok talál­ha­tók, ame­lye­ken keresz­tül bead­vá­nyok küld­he­tők az ügyé­szi szer­ve­zet­nek. Az űrla­po­kon bizo­nyos sze­mé­lyes ada­to­kat szük­sé­ges meg­ad­ni az ügy­in­té­zés érde­ké­ben. Az ügyész­ség a hatá­lyos és euró­pai jog­sza­bá­lyok­nak ele­get téve gon­dos­ko­dik arról, hogy az álta­la kezelt ada­to­kat védje a jogo­su­lat­lan –hoz­zá­fé­rés, -tör­lés, -
meg­vál­toz­ta­tás és –fel­hasz­ná­lás ellen.

A hon­la­pon talál­ha­tó iko­nok segít­sé­gé­vel Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge Face­book olda­la és You­tu­be csa­tor­ná­ja is elér­he­tő. Ami­kor a fel­hasz­ná­ló ezek­re az olda­lak­ra lép, akkor elhagy­ja az ügyész­ség hon­lap­ját és az ada­to­kat innen­től kezd­ve a közös­sé­gi média plat­for­mok kezelik.

A hon­lap műkö­dé­se során úgy­ne­ve­zett funk­ci­o­ná­lis süti­ket és har­ma­dik fél­től szár­ma­zó (sta­tisz­ti­kai célú) süti­ket használ.

A sütik (coo­kie) külön­fé­le fel­ada­to­kat lát­hat­nak el: az oldal hasz­ná­la­tát gyor­sít­hat­ják, meg­könnyít­he­tik az oldal hasz­ná­la­tát azzal, hogy a beál­lí­tá­so­kat nem kell olda­lan­ként meg­ad­ni, sta­tisz­ti­kai ada­to­kat gyűjt­het­nek, fel­hasz­ná­lói maga­tar­tás ana­li­zá­lá­sát tehe­tik lehe­tő­vé. Nem szük­sé­ges ugyan­ak­kor mind­egyik típu­sú süti alkal­ma­zá­sa egy honlapon.

Funk­ci­o­ná­lis sütik: nél­kü­lük az oldal meg­fe­le­lő műkö­dé­se nem biz­to­sít­ha­tó. A funk­ci­o­ná­lis sütik hasz­ná­la­ta révén a hon­lap keze­lő­je sze­mé­lyes ada­to­kat nem tárol.

Har­ma­dik fél­től szár­ma­zó (sta­tisz­ti­kai célú) sütik:

Az ügyész­ség adat­ke­ze­lés­re vonat­ko­zó, álta­lá­nos tájé­koz­ta­tó­ját itt  talál­ja meg.