Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Közérdekű adatok » Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján

1

Szer­ve­ze­ti, sze­mély­ze­ti adatok

2

Tevé­keny­ség­re, műkö­dés­re vonat­ko­zó adatok

3

Gaz­dál­ko­dá­si adatok

1

A köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv éves költ­ség­ve­té­se, szám­vi­te­li tör­vény sze­rin­ti beszá­mo­ló­ja vagy éves költ­ség­ve­té­si beszámolója

Fel­vett doku­men­tu­mok (56 darab)

2

A köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv­nél fog­lal­koz­ta­tot­tak lét­szá­má­ra és sze­mé­lyi jut­ta­tá­sa­i­ra vonat­ko­zó össze­sí­tett ada­tok, illet­ve össze­sít­ve a veze­tők és veze­tő tiszt­ség­vi­se­lők illet­mé­nye, mun­ka­bé­re, és rend­sze­res jut­ta­tá­sai, vala­mint költ­ség­té­rí­té­se, az egyéb alkal­ma­zot­tak­nak nyúj­tott jut­ta­tá­sok faj­tá­ja és mér­té­ke összesítve

Fel­vett doku­men­tu­mok (40 darab)

4

Az állam­ház­tar­tás pénz­esz­kö­zei fel­hasz­ná­lá­sá­val, az állam­ház­tar­tás­hoz tar­to­zó vagyon­nal tör­té­nő gaz­dál­ko­dás­sal össze­füg­gő, ötmil­lió forin­tot elérő vagy azt meg­ha­la­dó érté­kű áru­be­szer­zés­re, épí­té­si beru­há­zás­ra, szol­gál­ta­tás meg­ren­de­lés­re, vagyon­ér­té­ke­sí­tés­re, vagyon­hasz­no­sí­tás­ra, vagyon vagy vagyo­ni érté­kű jog átadá­sá­ra, vala­mint kon­cesszi­ó­ba adás­ra vonat­ko­zó szer­ző­dé­sek meg­ne­ve­zé­se (típu­sa), tár­gya, a szer­ző­dést kötő felek neve, a szer­ző­dés érté­ke, hatá­ro­zott időre kötött szer­ző­dés ese­té­ben annak idő­tar­ta­ma, vala­mint az emlí­tett ada­tok vál­to­zá­sai, a védel­mi és biz­ton­sá­gi célú beszer­zé­sek ada­tai és a minő­sí­tett ada­tok, továb­bá a köz­be­szer­zé­sek­ről szóló 2015. évi CXLIII. tör­vény 9. § (1) bekez­dés b) pont­ja sze­rin­ti beszer­zé­sek és az azok ered­mé­nye­ként kötött szer­ző­dé­sek ada­tai kivételével

Fel­vett doku­men­tu­mok (224 darab)

8

Köz­be­szer­zé­si infor­má­ci­ók (éves terv, összeg­zés az aján­la­tok elbí­rá­lá­sá­ról, a meg­kö­tött szer­ző­dé­sek­ről) (2020-tól)

Fel­vett doku­men­tu­mok (87 darab)