Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Közérdekű adatok » Integritás tanácsadó

Integritás tanácsadó

Az ügyészség integritás tanácsadójának neve és elérhetősége:

dr. Ifi Norbert 
meg­bí­zott osz­tály­ve­ze­tő ügyész 

Tele­fon: +36 1-354-5629
Leve­le­zé­si cím:
Leg­főbb Ügyészség
1055 Buda­pest, Markó utca 16.
„Integ­ri­tás”, „Saját­ke­zű fel­bon­tás­ra” megjelöléssel

Az integritás tanácsadó főbb feladatai 

chevron

köz­re­mű­kö­dik az ügyész­ség műkö­dé­sé­vel kap­cso­la­tos integ­ri­tá­si és kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok fel­mé­ré­sé­ben, az azok keze­lé­sé­re szol­gá­ló intéz­ke­dé­si terv, vala­mint az annak vég­re­haj­tá­sá­ról szóló integ­ri­tás jelen­tés elkészítésében 

chevron

a kor­rup­ció­meg­elő­zé­si intéz­ke­dé­si terv alap­ján javas­la­tot tesz az ügyész­ség hiva­tás­eti­kai és anti­kor­rup­ci­ós témá­jú kép­zé­sei meg­tar­tá­sá­ra, vala­mint köz­re­mű­kö­dik ezek végrehajtásában

chevron

a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok és hiva­tás­eti­kai sza­bá­lyok alap­ján tájé­koz­ta­tást és taná­csot ad az ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak részé­re a fel­me­rült hiva­tás­eti­kai kérdésekben

chevron

ellát­ja az integ­ri­tá­si és kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok­ra vonat­ko­zó beje­len­té­sek foga­dá­sá­val és kivizs­gá­lá­sá­val kap­cso­la­tos feladatokat